Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ. και ρυθμίζονται: α) η λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κ.λπ., β) άλλα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και, κατά βάση, τα εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Προσδιορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του πρώτου μέρους υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και παρατίθενται οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των σκοπών του. (άρθρα 1-3)

Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., στους αναφερόμενους οργανισμούς και οντότητες διαχείρισης και προστασίας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων [εφεξής, κατατίθεται σχετική αίτηση στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα στοιχεία, που εισηγείται σχετικά προς τον ανωτέρω Υπουργό, αντί σχετικής δήλωσης απευθείας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. που ισχύει σήμερα], προβλέπονται περιπτώσεις οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και άλλων οντοτήτων που εξαιρούνται από τη χορήγηση άδειας, υπό προϋποθέσεις, καθώς και η δυνατότητα σύστασης ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, που απαριθμούνται ενδεικτικά, και καθορίζονται αυτές των οργανισμών συλλογικής προστασίας.
(άρθρα 4-7)

Τίθενται κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, που παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. (άρθρα 8-10)

Επανακαθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των δικαιούχων (σύναψη σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος ή τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δυνατότητα συμμετοχής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κ.α.). (άρθρα 11-16)

Προσδιορίζονται για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διενέργειας των κρατήσεων επ’ αυτών, το ανώτατο ύψος των εξόδων διαχείρισής τους, οι προθεσμίες για την διανομή των οφειλόμενων ποσών σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, οι διαδικασίες για την διαχείριση οφειλομένων ποσών σε δικαιούχους που δεν εντοπίζονται (μη διανεμητέα ποσά) κ.α. (άρθρα 17-21)

Επανακαθορίζεται η σχέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες των δικαιωμάτων που διαχειρίζονται, ορίζονται διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε χρήστες, τίθενται κριτήρια για τον προσδιορισμό της αμοιβής από τη χρήση των δικαιωμάτων και ορίζονται οι υποχρεώσεις των χρηστών προς τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης καθώς και των σε βάρος τους κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής τους. (άρθρα 22-24)

Ενισχύεται το πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης προς τους δικαιούχους, που προβλέπεται εφεξής έναντι και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης, καθώς και κατόπιν υποβολής αιτήματος, μεταξύ άλλων, και από τους χρήστες. Αναφέρονται οι πληροφορίες που οι ανωτέρω οργανισμοί δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο, προβλέπεται η υποχρεωτική κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας από αυτούς, το περιεχόμενο τους, καθώς και διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης. (άρθρα 25-31)

α. Απαγορεύεται, οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση.
β. Καθορίζονται, αναφορικά με τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης:
– οι υποχρεώσεις αυτών ως Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), αναφορικά με το είδος των μετοχών τους,
– οι πληροφορίες που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΟΠΙ, σχετικά με τη λειτουργία τους,
– οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την είσοδο αυτών σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. (άρθρο 32)

α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
β. Ρυθμίζονται θέματα, αναφορικά με τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, και ειδικότερα σχετικά με:
τη διαφάνεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτούς για τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια,
την ακριβή και έγκαιρη υποβολή αναφορών σχετικά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, και τον τρόπο τιμολόγησης των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών,
τις συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών, κ.λπ.
γ. Τα προαναφερόμενα, δεν εφαρμόζονται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όταν χορηγούν πολυεδαφική άδεια για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.
(άρθρα 33-41)

α. Ορίζεται η διαδικασία διεκπεραίωσης τυχόν καταγγελιών, σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.
β. Παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης, στον ΟΠΙ, από πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενδεχόμενων παραβάσεων διατάξεων του υπό ψήφιση μέρους ή του ν.2121/1993 και ορίζεται η σχετική διαδικασία αντιμετώπισης αυτών. (άρθρα 42-43)

α. Προβλέπεται, ότι τυχόν διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, μελών αυτών, κ.λπ., μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Η εν λόγω διαδικασία δε θίγει το δικαίωμα προσφυγής των μερών στα δικαστήρια.
β. Προσδιορίζεται η απαιτούμενη διαδικασία σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής των δικαιούχων για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. (άρθρα 44-46)

α. Επιβάλλονται, ύστερα από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις, σε περίπτωση κάθε είδους παράβασης ή μη συμμόρφωσης, για άρση της παράβασης και αποκατάσταση της νομιμότητας, από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, των οριζόμενων διατάξεων:
διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. Σήμερα προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το ύψος του κατώτατου επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου το οποίο ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και το γεγονός ότι επιβαλλόταν μόνο για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις.
β. Καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των σχετικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, η παράβαση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από διεξαγωγή σχετικής έρευνας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρμόδιων Υπουργείων. Η δαπάνη από τη συμμετοχή των συγκεκριμένων προσώπων στην έρευνα, βαρύνει τον ελεγχόμενο οργανισμό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης αντί τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. που ισχύει σήμερα, κ.λπ. (άρθρα 47-49)

α. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού, από το αρμόδιο δικαστήριο, Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων ή σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας έναντι των πιστωτών του. Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης προσδιορίζεται ελεύθερα από το δικαστήριο και επιβαρύνει καταρχάς μαζί με τα λοιπά έξοδα της Εξυγίανσης τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ.
Για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου ή εντολής με νομικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. Σχετικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που υποβοηθούν τον Επίτροπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α’ της υποπαρ.2 της παρ. Γ’ του άρθρου 20 του ν.4354/2015. Η αποζημίωση για την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόληση βεβαιώνεται από τον Επίτροπο και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής – επιστροφής από τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα στον ΟΠΙ ποσού ίσου με τις δαπάνες (ιδίως αμοιβή Επιτρόπου, λοιπά έξοδα Εξυγίανσης, αποδοχές και συμβάσεις) που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ για την εξυγίανση των εν λόγω νομικών προσώπων. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τελικώς τα προβλεπόμενα στον υπό ψήφιση νόμο διαχειριστικά έξοδα των προαναφερόμενων νομικών προσώπων.
β. Συνιστάται με υπουργική απόφαση, τριμελής Επιτροπή με κύριο σκοπό i) την εξέταση των αιτήσεων για άρση της προσβολής δικαιούχων, των οποίων το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα προσβάλλεται στο διαδίκτυο και ii) τη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με την προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.
Ορίζονται τα μέλη και η θητεία της (τριετής), και καθορίζεται, με υπουργική απόφαση, κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το τέλος που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος υπέρ του ΟΠΙ μαζί με την αίτηση του στην Επιτροπή για την εξέταση της υπόθεσης του. Για τον καθορισμό της αμοιβής των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αναφέρονται οι κυρώσεις που επιβάλλει η Επιτροπή, μεταξύ των οποίων πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό της απόφασης, ποσού πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, γ. Παρατίθενται σειρά:
(i) μεταβατικών διατάξεων, με τις οποίες ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες, ώστε να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές που προωθούνται με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Η μη συμμόρφωση εντός των σχετικών προθεσμιών των αναγκαίων προσαρμογών επισύρει τις οριζόμενες κυρώσεις,
(ii) καταργούμενων και τροποποιούμενων διατάξεων, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ότι:
Με π.δ/γμα καθορίζονται η αμοιβή που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για το δημόσιο δανεισμό έργων από βιβλιοθήκες, ο τρόπος και το σύστημα είσπραξης και διανομής της, το σύνολο των βιβλιοθηκών και φορέων που εμπίπτουν στη ρύθμιση καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου προβαίνει σε αναπαραγωγή φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο, ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.
Σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής το ποσό της μετατροπής για τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται, ορίζεται στο πενταπλάσιο (αντί για το δεκαπλάσιο που είναι σήμερα), των ορίων του ποσού της μετατροπής που προβλέπονται κάθε φορά στον Ποινικό Κώδικα.
Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού επιτρόπου. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η δαπάνη για την αμοιβή του επιτρόπου, του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την υποβοήθηση του έργου του, καθώς και τα λοιπά έξοδα λειτουργίας της συγκεκριμένης επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ (σήμερα βαρύνουν τον οικείο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης).
(άρθρα 50-55)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ρυθμίζονται θέματα της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).
α. Εμπλουτίζονται οι πόροι της με έσοδα από προγράμματα και ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή άλλων διεθνών οργανισμών, επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων, εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς κ.λπ.
β. Προστίθεται στη διάρθρωση των υπηρεσιών της τμήμα με την ονομασία «Ελληνική Ομάδα Χορού».
γ. Ορίζεται ότι, η προκαλούμενη δαπάνη από την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επιμόρφωσης, θα αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της Σχολής, χωρίς αύξηση της επιχορήγησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό. (άρθρο 56)

Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι και το περιεχόμενο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως προς την ανάδειξη των σκοπών του «Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης – Κέντρο Εθνομουσικολογίας», μέσω της υλοποίησης επιστημονικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων. (άρθρο 57)

Στα όργανα διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περιλαμβάνεται (πέρα από το ΔΣ) και ο Διευθυντής αυτών. (άρθρο 58)

Προβλέπεται ότι, οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την EE δημόσιων τεχνικών έργων χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία , β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου και δ) τη μελέτη και δημοσιοποίηση των ευρημάτων. Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ιδίου Υπουργείου. (άρθρο 59)

α. Ορίζεται ότι η σύνθεση και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
β. Τροποποιείται η σύνθεση της επιτροπής για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών και αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μελών αυτής κατά ένα μέλος.
γ. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των Διευθυντών των ερασιτεχνικών σχολών χορού.
δ. Ορίζεται ως έδρα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών η Αθήνα και προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις του εν λόγω ν.π.ι.δ. στους Δελφούς αποτελούν παράρτημά του. (άρθρα 60 – 64)

Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ και αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό από εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες, για τον έλεγχο της κατάστασης των οριζόμενων κινητών μνημείων (σκαφών ή οχημάτων) και την πρόταση μέτρων για τη διαφύλαξη ή μη αυτών, (άρθρο 65)

α. Θεσπίζεται η δυνατότητα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για απώλειες ή φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε αρχαιότητες, έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας και κινητά μνημεία, τα οποία εκτίθενται είτε στην ημεδαπή, δυνάμει συμβάσεων προσωρινού ή μακροχρόνιου δανεισμού από αλλοδαπούς φορείς, είτε σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην αλλοδαπή και διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από ημεδαπά δημόσια μουσεία ή μουσεία που έχουν ιδρυθεί με νόμο.
β. Με π.δ. καταρτίζεται ο Γενικός Κανονισμός Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεμάτων, με τον οποίον καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης, οι κίνδυνοι η επέλευση των οποίων γεννά υποχρέωση αποζημίωσης κ.λπ. Με όμοιο π.δ. καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφαλείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ. Για τις εγγυήσεις προβλέπεται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό αυτοτελής Κωδικός Αριθμός Εξόδων (ΚΑΕ). Το ύψος της πίστωσης που εγγράφεται καθορίζεται ύστερα από γνώμη της συνιστώμενης εννεαμελούς (9μελούς) γνωμοδοτικής επιτροπής, που διατυπώνεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους, με βάση την αποτίμηση της αξίας των εκθεμάτων των εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν το επόμενο έτος. δ. Τόσο για την παροχή της εγγύησης, όσο και για την καταβολή τυχόν αποζημίωσης και τον καθορισμό του ύψους αυτής εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής.
Η καταβολή της αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει εγγραφεί στον αυτοτελή ΚΑΕ, συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου.
ε. Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες εφαρμογής των ανωτέρω (μετά την έκδοση του Γενικού Κανονισμού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεμάτων, η εγγύηση αφορά αποκλειστικά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. (άρθρο 66)

Προβλέπονται ότι οι πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα τα οποία υλοποιούν οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011 (27-10-2011), κ.λπ. (άρθρα 67 και 68)

α. Ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4336/2015, σχετικά με την κατάργηση των μη μισθολογικών παροχών, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ασφαλίζουν το καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατ’ έτος, για κίνδυνο ζωής και υγείας σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η δαπάνη βαρύνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.).
β. Στο ανωτέρω καταδυόμενο προσωπικό καταβάλλεται για κάθε ημέρα κατάδυσης ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του (Τ.Α.Π.) και υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής, το ύψος της εν λόγω αμοιβής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
γ. Σε περίπτωση που αρχαιολογική έρευνα καθιστά αναγκαία την απασχόληση του καταδυόμενου προσωπικού και έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ή/και για την ειδική πρόσθετη αμοιβή, η καθ’ υπέρβαση δαπάνη (η ειδική πρόσθετη αμοιβή, η εκτός έδρας μετακίνηση και η διανυκτέρευση) καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, που είναι κύριος του έργου ή συνεργάζεται στην αρχαιολογική έρευνα, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) του Τ.Α.Π.. Το ποσό καταβάλλεται στο Τ.Α.Π. και αποδίδεται στους δικαιούχους υπαλλήλους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.. (άρθρο 69)

Θεσμοθετείται Βραβείο Εικαστικών Τεχνών «Γιάννης Μόραλης» που απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν καλλιτέχνη. (άρθρο 70)

α. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για την επιλογή της εθνικής εκπροσώπησης στη Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Μπιενάλε Βενετίας.
β. Ως φορείς υλοποίησης της εν λόγω συμμετοχής ορίζονται εκ περιτροπής το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ενώ το κόστος της συμμετοχής θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. με επιχορήγηση του φορέα υλοποίησης.
(άρθρο 71)

Οι θέσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και των μέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων που υφίστανται στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) δύνανται να καλύπτονται και με την τοποθέτηση λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, καθώς και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. της Γενικής Κυβέρνησης. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αποδοχές τους ορίζονται από το Δ.Σ. του ΟΜΜΑ, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καλύπτονται στο σύνολο τους από τον φορέα υποδοχής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Όσοι τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις λαμβάνουν από τον ΟΜΜΑ μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχαν πριν από την τοποθέτησή τους διακόπτεται αυτοδικαίως. (άρθρο 72)

α. Παρέχεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και μέχρι τη λήξη των σχετικών έργων, της εκ νέου παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενων σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία είχαν ενταχθεί στο επιχειρηματικό πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης 2007 – 2013 υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016 (3.8.2016).
β. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. (άρθρα 73 και 74)

Εξαιρείται και το προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τις διατάξεις του ν. 4440/2016, που προβλέπουν Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.
Η προαναφερθείσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν.4440/2016 (2.12.2016). (άρθρο 75)

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.) Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα κάτωθι:
α. Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την ανάπτυξη του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύμβασης και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται γίνεται από πενταμελή Επιτροπή.
β. Διευρύνεται ο σκοπός σύστασής του με την οργάνωση δραστηριοτήτων και δράσεων σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
γ. Ορίζεται ότι το Δ.Σ. του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμβάνει:
γενικό διευθυντή, καλλιτεχνικό διευθυντή και αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών. Οι αποδοχές και αποζημιώσεις των προαναφερόμενων προσώπων ορίζονται από το Δ.Σ. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ο.Μ.Μ.Θ. και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ορίζοντας την αμοιβή του ή με σύμβαση έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό ταξιθεσίας, για την υλοποίηση του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.
δ. Προστίθενται στους πόρους του Ο.Μ.Μ.Θ. τα έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδημοτικά κοινοτικά προγράμματα, καθώς και από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας. (άρθρο 76)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35833
Αναδημοσίευση από το ADSLgr.com

ΑιτιολογικήΈκθεση

ΑΔΑΕ: ενημέρωση γα την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών στο διαδίκτυο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) συστήνει τα παρακάτω, για την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο και την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου κατά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) μιας γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας.
Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, ώστε να προστατεύεται ο υπολογιστής σας από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού. Κάποια προγράμματα υποστηρίζουν και λειτουργίες anti-spyware.
Εγκαταστήστε ένα τοίχος προστασίας στον υπολογιστή σας (firewall). Το firewall ελέγχει την επικοινωνία από και προς τον προσωπικό υπολογιστή σας, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας συγκεκριμένα είδη κίνησης, ώστε να προλαμβάνει τη διάδοση ιών και ανεπιθύμητων εφαρμογών. Ορισμένες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων (π.χ. WindowsXP/SP2) έχουν ενσωματωμένο προσωπικό firewall.
Πραγματοποιήστε τακτικές ενημερώσεις στα προγράμματα πλοήγησης (browser) στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari κλπ.). Συνιστάται η ενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης και η πραγματοποίηση ενημέρωσης όταν λαμβάνετε μια σχετική ειδοποίηση.
Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης με γράμματα, σύμβολα και αριθμούς, διαφορετικό για κάθε εφαρμογή στην οποία διατηρείτε λογαριασμό. Αποφύγετε τη χρήση κωδικών που είναι εύκολοι στην απομνημόνευση (όπως ημερομηνίες, γνωστούς όρους, ακολουθίες γραμμάτων ή κύρια ονόματα). Μια προτεινόμενη λύση για τη δημιουργία ενός κωδικού (password) είναι να επιλέξετε χρήση συνδυασμού πεζών – κεφαλαίων, γραμμάτων – αριθμών, με τουλάχιστον 8 ψηφία.
Κρατήστε τους κωδικούς σας μυστικούς και αλλάζετέ τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά ανά 6 μήνες).
Ενεργοποιείτε πάντα τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά προστασίας των προγραμμάτων πλοήγησης όπως η φραγή των αναδυόμενων παραθύρων, διαχείριση των “Cookies” κλπ.
Δώστε προσοχή σε ενδείξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από κάποιον ιό, όπως οι παρακάτω:
το σύστημά σας γίνεται ξαφνικά αισθητά πιο αργό στην εκκίνησή του ή/και στη λειτουργία του
αργεί να ανοίξει τα αρχεία σας περισσότερο από το συνηθισμένο
κάποια αρχεία εμφανίζονται κατεστραμμένα ή δεν φορτώνουν
εμφανίζονται μηνύματα από το antivirus πρόγραμμά σας ή άλλα ασυνήθιστα μηνύματα

Χρησιμοποιήστε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές. Η χρήση προγραμμάτων που βρίσκετε στο Διαδίκτυο πρέπει να γίνεται μόνο όταν είστε βέβαιοι για την πηγή της προέλευσής τους.
Αποφύγετε την προβολή άγνωστων αρχείων, μηνυμάτων ή συνδέσμων. Πριν ανοίξετε κάποιο αρχείο, ενεργοποιήστε το φίλτρο για ανίχνευση ιών (virus scanning).
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας σε μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής) μέσω του προσφερόμενου συνδέσμου αποσύνδεσης (log out) πριν την εγκαταλείψετε.
Αποφύγετε την ενεργοποίηση υπενθύμισης/απομνημόνευσης κωδικού κατά τη χρήση προγραμμάτων πλοήγησης, ειδικά όταν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται από κοινόχρηστους υπολογιστές.
Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση όταν στέλνετε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες μέσω του παγκόσμιου ιστού (Web). Αυτό φαίνεται από το εικονίδιο του κλειδωμένου λουκέτου, ενώ η διεύθυνση που συνδέεστε πρέπει να αρχίζει με https:// αντί του http.
Αν συνδέεστε στο Διαδίκτυο από δίκτυο δημόσιας χρήσης (internet café, ξενοδοχεία κλπ.), μη χρησιμοποιείτε και μη μεταδίδετε προσωπικά σας στοιχεία. Αποφύγετε να επισκέπτεστε σελίδες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσωπικούς σας μυστικούς κωδικούς (passwords), ιδιαίτερα αν η ανταλλαγή πληροφορίας δεν πραγματοποιείται κρυπτογραφημένα (π.χ. https). Είναι πιθανό τα δίκτυα αυτά να μην είναι ασφαλή και να υποκλαπούν προσωπικά σας δεδομένα.
Φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφάλειας (backups). Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση που το σύστημα σας προσβληθεί από ιό, θα διασώσετε σημαντικά αρχεία σας και θα μπορείτε να το επαναφέρετε σε προηγούμενη κατάσταση.
Οι υπηρεσίες Cloud (π.χ. Dropbox, Rapidshare, Google Drive) χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας και δεδομένων μεγάλου όγκου και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κοινή χρήση της πληροφορίας (π.χ. άλμπουμ φωτογραφιών). Για τις υπηρεσίες Cloud συνιστάται να επιλέγετε με προσοχή τους κωδικούς πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε μία ασφαλή σύνδεση (με αρχικό https:// αντί http) και να κρυπτογραφείτε τα δεδομένα που αποθηκεύετε.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο συσκευή, στην οποία έχουν πρόσβαση και τρίτοι, συνιστάται να διαγράφετε το ιστορικό πλοήγησής σας (browsing history) και τα cookies. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του ιστορικού πλοήγησης μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης.

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
Αν ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας παραβιάστηκε πρόσφατα ή αν τρίτοι απέκτησαν πρόσβαση σε αυτόν, θα πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας για την πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους.
Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που προέρχονται από άγνωστους τρίτους ή από μη έμπιστες πηγές. Όταν λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα, ακόμη και από φαινομενικά έμπιστες πηγές (όπως π.χ. τράπεζες), εξετάστε προσεχτικά την προέλευσή του πριν ανοίξετε ένα σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό, γιατί μπορεί να σας οδηγήσει σε ιστοσελίδα που, ενώ φαίνεται ίδια με τη νόμιμη, είναι πλαστή.
Μην στέλνετε τους κωδικούς πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι νόμιμοι ιστότοποι, που προσφέρουν ηλεκτρονικά υπηρεσίες, δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να στείλετε τους κωδικούς πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τις συνδέσεις στον λογαριασμό σας, τυχόν αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης ή στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση των κωδικών σας (προσθήκη μιας εναλλακτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός αριθμού τηλεφώνου). Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη, θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Παρακολουθήστε την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν παρατηρήσετε ότι πολλά μηνύματα στον λογαριασμό σας δεν μπορείτε να τα βρείτε ή εάν παρατηρήσετε ότι από τον λογαριασμό σας στέλνονται άγνωστα μηνύματα, αλλάξτε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.
Επιβεβαιώστε ότι η αλληλογραφία σας δεν προωθείται σε κάποια διεύθυνση που δεν έχετε ορίσει εσείς. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανεπιθύμητη προώθηση, καταργήστε την άμεσα.
Στην περίπτωση που είναι εφικτό, ενεργοποιήστε τη διαδικασία επαλήθευσης σε δύο βήματα (two step verification) για την πρόσβαση στον λογαριασμό σας (π.χ. με την αποστολή ειδικού κωδικού μιας χρήσης στο κινητό σας τηλέφωνο).
Μην παραλείπετε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, ειδικά εάν έχετε συνδεθεί από έναν κοινόχρηστο υπολογιστή (π.χ. από μια βιβλιοθήκη ή ένα Internet cafe). Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να εξακολουθείτε να είστε συνδεδεμένοι, ακόμα και αφού κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
Κρυπτογραφήστε μηνύματα ή συνημμένα αρχεία που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου κατά την ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση στον ασύρματο δρομολογητή σας. Προτιμήστε την κρυπτογράφηση WPA ή ακόμα καλύτερα WPA2. Να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς για το κλειδί κρυπτογράφησης, τους οποίους να αλλάζετε συχνά. Αλλάζετε το όνομα του δικτύου (αναγνωριστικό SSID), δίνοντας δική σας ονομασία, διαφορετική από αυτή που έχει θέσει ο κατασκευαστής.
Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο ώστε να δέχεται συνδέσεις μόνο από συγκεκριμένους υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα (MAC address filtering).
Αλλάζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για τη διαχείριση του ασύρματου δρομολογητή από την τιμή που έχει θέσει ο κατασκευαστής (username και password admin). Επιπλέον, αλλάζετε τον κωδικό, που έχετε θέσει, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη σύνδεση (remote management access) με τον δρομολογητή σας σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή δεν είναι ήδη απενεργοποιημένη από τον κατασκευαστή.
Αλλάξτε τη ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπεται η διαχείριση του δρομολογητή σας μέσω ασύρματης (wireless) σύνδεσης.
Μπορείτε να ελέγξετε τον ασύρματο δρομολογητή σας για το ποιες συσκευές έχουν συνδεθεί ή αιτούνται σύνδεσης με αυτόν. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε συνδέσεις από άγνωστες συσκευές, αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς σας.
Απενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Πηγή: ADSLgr.com

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το mobile malware

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το mobile malware

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και ως επικεφαλής του Κύκλου Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EMPACT, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο [European Cybercrime Centre – EC3] της EUROPOL, ξεκινά εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με κακόβουλο λογισμικό που προσβάλλει φορητές συσκευές (mobile malware).

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2016, ταυτόχρονα σε είκοσι δύο (22) Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ουκρανία, στην Κολομβία, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, με την υποστήριξη της AMERIPOL.

Σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναρτηθεί σχετικό υλικό, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών για τις υφιστάμενες απειλές σε σχέση με το mobile malware, καθώς και για τους τρόπους προστασίας από τις διάφορες μορφές του.

Επίσης, το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε είκοσι (20) γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της EUROPOL.

Πιο αναλυτικά, μέσα από βίντεο, φυλλάδια και διαγράμματα, επιδιώκεται η επίτευξη στο μέγιστο δυνατό εύρος ενημέρωσης του κοινού που περιηγείται στο Διαδίκτυο μέσα από φορητές συσκευές, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποφυγή απώλειας χρημάτων και της διαρροής – υποκλοπής προσωπικών ή/και επαγγελματικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα κακόβουλα λογισμικά αναπτύσσονται και εξελίσσονται διαρκώς, λαμβάνοντας μορφή “ψηφιακών όπλων”, ενώ κάποια είναι ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν στις φορητές συσκευές.

Εξαιτίας των κακόβουλων λογισμικών, οι χρήστες κινδυνεύουν:

με απώλεια προσωπικών πληροφοριών και χρημάτων,

με «κλοπή» της ψηφιακής ταυτότητάς τους,

με διαρροή επαγγελματικών δεδομένων και

απώλεια όλων των αποθηκευμένων σε δεδομένων μιας συσκευής, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών φωτογραφιών, επαφών και e-mails, σε περίπτωση που αυτή σταματήσει να λειτουργεί.

Ενημερωθείτε για την εκστρατεία ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω του #MobileMalware.

πηγή: PC Magazine Greece

Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις, παρουσίασε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Α. Μπαλτάς.

Το Σχέδιο Νόμου εισάγει ένα ολοκληρωμένο καθεστώς λειτουργίας για τη συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕEK L 84/72 20.3.2014).

Το θεσμικό πλαίσιο για την συλλογική διαχείριση των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων στηρίζεται κυρίως στον νόμο 2121/1993. Είκοσι χρόνια μετά, η επιτακτική ανάγκη τροποποίησης και επικαιροποίησής του, οδήγησε σε έναν εθνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σωματεία, δημιουργούς – καλλιτέχνες και χρήστες. Η έλλειψη κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων των δημιουργών αλλά και η έλλειψη κουλτούρας διαλόγου, είχαν ως αποτέλεσμα η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να μην δίνει λύσεις στο θέμα για να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τα «αντικρουόμενα» συμφέροντα δημιουργών και χρηστών. Ύστερα από πολύμηνη διαβούλευση, παρουσιάζεται σήμερα το Σχέδιο Νόμου, που ενσωματώνει τις ανάγκες αυτού του χώρου, με τρόπο δίκαιο προς όλες τις πλευρές.

Συνοπτικά, το Σχέδιο Νόμου εισάγει ρυθμίσεις στους εξής τομείς:

1. Ενισχύει τον έλεγχο των δικαιούχων επί της διαχείρισης των δικαιωμάτων τους από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ)
2. Εισάγει διαφάνεια και λογοδοσία στη λειτουργία των ΟΣΔ και βελτιώνει τους μηχανισμούς εποπτείας τους από το κράτος
3. Εισάγει μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης (ΑΟΔ) οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
4. Εισάγει ειδική διαδικασία προσδιορισμού αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
5. Εισάγει μηχανισμούς προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο
6. Θέτει μέγιστο όριο στα διαχειριστικά έξοδα των ΟΣΔ
7. Εισάγει προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων

Αναλυτικότερα, το Σχέδιο Νόμου που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα:

1. Ενισχύει τον έλεγχο των δικαιούχων επί της διαχείρισης των δικαιωμάτων τους από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ)
Οι δικαιούχοι αποκτούν πλέον ενεργό ρόλο στη διαχείριση των δικαιωμάτων τους από τους ΟΣΔ και αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους:
I. Με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης, η οποία πλέον είναι αρμόδια για όλες τις σημαντικές αποφάσεις στον ΟΣΔ, όπως τον διορισμό των μελών του Δ.Σ., του εποπτικού συμβουλίου, των ορκωτών ελεγκτών, την τροποποίηση του καταστατικού και όλες τις γενικές πολιτικές που αφορούν στη διανομή, τη χρήση των εσόδων, τις κρατήσεις και τις επενδύσεις.
II. Με την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων τους με ηλεκτρονικά μέσα.
III. Με τη δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2. Εισάγει διαφάνεια και λογοδοσία στη λειτουργία των ΟΣΔ και βελτιώνει τους μηχανισμούς εποπτείας τους από το κράτος
I. Εισάγεται υποχρεωτική ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου. Σκοπός του είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των ενεργειών των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού.
II. Προβλέπεται σύνταξη ειδικής έκθεσης διαφάνειας και δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του ΟΣΔ. Προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι, οι χρήστες και άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με συγκρίσιμες και ελεγμένες οικονομικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους.
III. Παροχή πληροφοριών: Για τον λόγο αυτό υποχρεώνει τους ΟΣΔ (αλλά και τις ΑΟΔ σε σχέση με ορισμένα στοιχεία) να αναρτούν ορισμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Κάθε ΟΣΔ υποχρεώνεται να παρέχει ορισμένες -κυρίως οικονομικές- πληροφορίες στα μέλη του τουλάχιστον άπαξ κάθε έτος, π.χ. σε σχέση με ποσά που διατίθενται ή καταβάλλονται σε αυτά και κρατήσεις.

3. Εισάγει μηχανισμούς εποπτείας ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης (ΑΟΔ)
Ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη όλα όσα προβλέπονται για τις ΑΟΔ στην Οδηγία της ΕΕ και ταυτόχρονα αυστηροποιείται το καθεστώς εποπτείας τους.
Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν ως ΟΣΔ με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των δημιουργών μουσικών έργων, οφείλουν να προβλέψουν στο καταστατικό τους Γενική Συνέλευση Δημιουργών και Εποπτικό Συμβούλιο εκλεγμένο από αυτούς. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποκτά ουσιαστική αρμοδιότητα οικονομικού και νομικού ελέγχου της διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων της ΑΟΔ. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
· Χάραξη πολιτικής για τη διανομή οφειλομένων ποσών
· Ο κανονισμός διανομής δικαιωμάτων
· Το αναλυτικό αμοιβολόγιο και η τιμολογιακή πολιτική
· Η διάθεση και αξιοποίηση των μη διανεμητέων ποσών
· Ο έλεγχος των εξόδων και γενικότερα των δραστηριοτήτων της Διοίκησης
Σε αυτή την περίπτωση, το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται και αποτελείται από τους δημιουργούς οι οποίοι και καθορίζουν τον τρόπο και τις λεπτομέρειες της εκλογής του. Εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου δεν ορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο από τους δημιουργούς, το πρώτο εποπτικό συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν πρότασης των δημιουργών ή και αιτιολογημένης εισήγησης του ΟΠΙ.

4. Εισάγει ειδική διαδικασία προσδιορισμού αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
I. Πρόκειται για διαδικασία που αφορά στη δημόσια εκτέλεση μουσικής και μόνον σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
II. Πρόκειται για συναινετική, μη υποχρεωτική διαδικασία. Οι οργανισμοί και οι χρήστες μπορούν να βρεθούν και να επιδιώξουν συμφωνία. Σε περίπτωση αποτυχίας οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο, του οποίου η απόφαση είναι δεσμευτική και για τους δύο. Σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και κατά τη δικαστική διαδικασία η πληρωμή της οφειλής δεν αναστέλλεται.
III. Η διαδικασία αυτή εμπλέκει τους χρήστες μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στον καθορισμό αμοιβών προκειμένου να διευκολυνθεί η καταβολή τους από όλους τους χρήστες με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια σε ολόκληρη τη χώρα, να μειωθεί η ανάγκη προσφυγής στα δικαστήρια και να περιοριστούν τα διαχειριστικά έξοδα προς όφελος των δημιουργών.
IV. Επιπλέον, οι ΟΣΔ και ΑΟΔ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους ώστε να καθορίσουν από κοινού τα επιμέρους δικαιώματα που εκπροσωπούν πριν την διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους χρήστες.
V. Οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ, με στόχο τη μείωση των εξόδων διαχείρισης, μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με αποκλειστικό σκοπό την ανάθεση σε ενιαίο φορέα της είσπραξης των αμοιβών που τους αναλογούν (ενιαίο φορέας είσπραξης).

5. Εισάγει μηχανισμούς προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο
Το Σχέδιο Νόμου, περιέχει ρυθμίσεις για περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα:
· Εισάγεται ένα σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and take down procedure) που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα των μερών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και θέτει ως προαπαιτούμενο την προσφυγή σε διαδικασία που τυχόν έχει συστήσει οικειοθελώς ο εκάστοτε πάροχος. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να οδηγεί σε άρση της προσβολής και να είναι άμεση και αποτελεσματική.
· Θεσπίζεται η άρση του απορρήτου για τις προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε βαθμό κακουργήματος, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό των δραστών των εγκλημάτων κατά της πνευματικής ιδιοκτησίας που συντελούνται μέσω του διαδικτύου με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης στον ν. 2225/1994.

6. Θέτει μέγιστο όριο στα διαχειριστικά έξοδα των ΟΣΔ
Τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 20% των ακαθάριστων εσόδων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης από δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών του. Το ποσοστό αυτό δεν ισχύει για Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα των οποίων δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 ευρώ.

7. Εισάγει προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων
Προκειμένου ένας ΟΣΔ να μπορεί να παρέχει άδειες για περισσότερες της μίας χώρες της ΕΕ πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική Οδηγία της ΕΕ.

Πηγή : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αναδημοσιεύση & Πηγή : ADSLgr.com

Η Κομισιόν προτείνει εκσυγχρονισμένους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δελτίο Τύπου:
Κατάσταση της Ένωσης το 2016: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016
«Θέλω οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες και οι συγγραφείς να αμείβονται δίκαια για την εργασία τους, ανεξάρτητα από το αν γίνεται μέσα σε στούντιο ή στο σπίτι, ανεξάρτητα από το αν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ή με συμβατικά μέσα, αν τυπώνεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα ή περιέχεται σε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.» — Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της Ένωσης το 2016

Με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα προτάσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, με παράλληλη αποσαφήνιση των κανόνων για όλους τους παράγοντες του επιγραμμικού τομέα. Οι προτάσεις θα προσφέρουν επίσης εργαλεία για καινοτομία στην εκπαίδευση, την έρευνα και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής και διανομής της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των βιβλίων και του Τύπου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Οι νέες επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως η μουσική συνεχούς ροής, οι πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία και οι συναθροιστές ειδήσεων έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς, και οι καταναλωτές αναμένουν όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο όταν μετακινούνται και πέραν των εθνικών συνόρων. Το νέο ψηφιακό τοπίο θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους δημιουργούς, υπό τον όρο ότι οι κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια σε όλους τους παράγοντες.

Ως βασική συνιστώσα της οικείας Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις σήμερα ώστε να διασφαλιστεί:

ευρύτερη επιλογή και καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο επιγραμμικά και σε διασυνοριακό επίπεδο
βελτίωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την εκπαίδευση, την έρευνα, την πολιτιστική κληρονομιά και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες
μια πιο δίκαιη και βιώσιμη αγορά για τους δημιουργούς, τους κλάδους της δημιουργικότητας και τον Τύπο

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: “Οι Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν διασυνοριακή πρόσβαση στον πλούσιο και πολύμορφο πολιτισμό μας. Η πρότασή μας θα διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμο περισσότερο περιεχόμενο, με την προσαρμογή των κανόνων της Ευρώπης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Το δημιουργικό περιεχόμενο της Ευρώπης δεν πρέπει να παραμένει εγκλωβισμένο· ωστόσο, πρέπει επίσης να προστατεύεται αυστηρά, ιδίως για να βελτιωθούν οι δυνατότητες αμοιβής των δημιουργών μας. Είχαμε δηλώσει ότι θα προτείναμε όλες τις πρωτοβουλίες μας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το τέλος του έτους και τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Χωρίς μια ψηφιακή ενιαία αγορά που να λειτουργεί εύρυθμα θα χάσουμε ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Günther H. Oettinger δήλωσε: «Οι οικείοι κλάδοι της δημιουργικότητας θα ωφεληθούν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, προσφέροντας ταυτόχρονα στους Ευρωπαίους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών περιεχομένου. Προτείνουμε ένα περιβάλλον στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας που προσφέρει ερεθίσματα, είναι δίκαιο και ανταμείβει τις επενδύσεις.»

Σήμερα, οι μισοί σχεδόν χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ ακούν μουσική, βλέπουν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ή παίζουν παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση· ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και άλλοι φορείς δυσκολεύονται να αποκτήσουν δικαιώματα για τις επιγραμμικές ή ψηφιακές υπηρεσίες τους όταν επιθυμούν να τις προσφέρουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ομοίως, οι σημαντικοί από κοινωνικοοικονομικής πλευράς τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της πολιτιστικής κληρονομιάς πολύ συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι, όταν χρησιμοποιούν περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας —μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο—, με περιορισμούς ή έλλειψη ασφάλειας δικαίου που αποτελούν τροχοπέδη στην ψηφιακή καινοτομία. Τέλος, οι δημιουργοί, οι άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι εκδότες του Τύπου συχνά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευθούν τους όρους καθώς και την πληρωμή για την επιγραμμική χρήση των έργων και των εκτελέσεών τους.

Συνολικά, οι σημερινές προτάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν τρεις κύριες προτεραιότητες:

1. Ευρύτερη επιλογή και καλύτερη πρόσβαση σε περιεχόμενο επιγραμμικά και σε διασυνοριακό επίπεδο

Με την πρότασή μας για τη φορητότητα του διαδικτυακού περιεχομένου που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015, δώσαμε στους καταναλωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές συνδρομές τους σε ταινίες, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία, όταν βρίσκονται μακριά από τη χώρα κατοικίας τους, για παράδειγμα σε διακοπές ή σε επαγγελματικά ταξίδια. Σήμερα, προτείνουμε έναν νομικό μηχανισμό για να αποκτούν ευκολότερα οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς τις αναγκαίες άδειες από τους κατόχους δικαιωμάτων προκειμένου να μεταδίδουν προγράμματα επιγραμμικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία μεταδίδουν επιγραμμικά οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ταυτόχρονα με την τηλεοπτική μετάδοσή τους, καθώς και για υπηρεσίες ετεροχρονισμένης προβολής, τα οποία επιθυμούν να καταστήσουν ηλεκτρονικά διαθέσιμα σε άλλα κράτη μέλη, όπως η MyTF1 στη Γαλλία, η ZDF Mediathek στη Γερμανία, η TV3 Play στη Δανία, τη Σουηδία και τα κράτη της Βαλτικής και η AtresPlayer στην Ισπανία. Η παροχή στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της δυνατότητας να μεταδίδουν τη μεγάλη πλειονότητα του περιεχομένου τους, όπως ειδήσεις, πολιτιστικά προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ ή ψυχαγωγικά προγράμματα και σε άλλα κράτη μέλη θα αυξήσει τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών.

Με τους σημερινούς κανόνες διευκολύνεται η απόκτηση των αναγκαίων αδειών για τους φορείς που παρέχουν πακέτα καναλιών (όπως η Proximus TV στο Βέλγιο, η Movistar + στην Ισπανία, η IPTV Entertain της Deutsche Telekom στη Γερμανία): αντί να πρέπει να διαπραγματεύονται μεμονωμένα με κάθε κάτοχο δικαιωμάτων για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, θα είναι σε θέση να αποκτούν τις άδειες από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους κατόχους δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί επίσης η επιλογή περιεχομένου για τους πελάτες τους.

Για να βοηθηθεί η ανάπτυξη της προσφοράς βίντεο κατά παραγγελία (VOD) στην Ευρώπη, καλούμε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν όργανα διαπραγμάτευσης τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνιών αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για διασυνοριακές υπηρεσίες, μεταξύ των κατόχων οπτικοακουστικών δικαιωμάτων και των πλατφορμών VOD. Ο μηχανισμός αυτός θα συμπληρωθεί με διάλογο με τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων για θέματα αδειοδότησης και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, όπως η κόμβοι αδειοδότησης.

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η νέα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα θα βοηθήσει τα μουσεία, τα αρχεία και άλλα ιδρύματα στην ψηφιοποίηση και τη διασυνοριακή διάθεση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο, όπως βιβλία ή ταινίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», με κονδύλια ύψους 1,46 δισ. ευρώ, για να στηρίξει περαιτέρω την κυκλοφορία του δημιουργικού περιεχομένου σε διασυνοριακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση, έναν νέο κατάλογο ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων για παρόχους VoD, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα για τον προγραμματισμό τους, και επιγραμμικά εργαλεία για τη βελτίωση της ψηφιακής διανομής των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και τη διευκόλυνση της επιγραμμικής ανεύρεσης και θέασης.

Αυτές οι συνδυασμένες δράσεις θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να ανακαλύπτουν τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να παραμένουν σε επαφή με τις χώρες καταγωγής τους όταν ζουν σε άλλο κράτος μέλος, και θα ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών ταινιών, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την πλούσια πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης.

2. Βελτίωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την έρευνα, την εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες

Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ψηφιακό υλικό και ψηφιακές τεχνολογίες για τη μάθηση, αλλά σήμερα σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς βρίσκεται αντιμέτωπος με περιορισμούς που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις ψηφιακές διδακτικές δραστηριότητές του σε εβδομαδιαία βάση. Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα εξαίρεση ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υλικά ως βοηθήματα διδασκαλίας μέσω ψηφιακών εργαλείων και επιγραμμικών μαθημάτων σε διασυνοριακό επίπεδο.
Η προτεινόμενη οδηγία θα διευκολύνει τη χρήση τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων (TDM) από τους ερευνητές σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η τόσο αναγκαία ώθηση στην καινοτόμο έρευνα, δεδομένου ότι σήμερα σχεδόν όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι ψηφιακές και ο συνολικός όγκος τους αυξάνεται κατά 8-9 % ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια νέα υποχρεωτική εξαίρεση στην ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να διατηρούν τα έργα σε ψηφιακή μορφή, πράγμα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την πρόσβαση των πολιτών σε μακροπρόθεσμη βάση.
Τέλος, η Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν εμπόδιο για την πλήρη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνία και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη των εργασιών και τη σπατάλη πόρων.

3. Μια πιο δίκαιη και βιώσιμη αγορά για τους δημιουργούς και τον Τύπο

Η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ως στόχο να ενισχύσει τη θέση των κατόχων δικαιωμάτων όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και την αμοιβή τους για την επιγραμμική εκμετάλλευση του περιεχομένου τους στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, όπως το YouTube ή το Dailymotion. Οι πλατφόρμες αυτές θα έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέσα, όπως τεχνολογίες αυτόματης ανίχνευσης τραγουδιών ή οπτικοακουστικών έργων, τα οποία οι κάτοχοι των δικαιωμάτων έχουν προσδιορίσει και έχουν συνάψει συμφωνία με τις πλατφόρμες βάσει της οποίας αυτές μπορούν να τα χρησιμοποιούν ή υποχρεούνται να τα αποσύρουν.

Οι εφημερίδες, τα περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα του Τύπου έχουν επωφεληθεί από τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, καθώς και από τις επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους συναθροιστές ειδήσεων. Αυτό οδήγησε σε διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, αλλά είχε επίσης επίπτωση στα έσοδα από διαφημίσεις και κατέστησε όλο και πιο δύσκολη την αδειοδότηση και την επιβολή των δικαιωμάτων για τις εν λόγω εκδόσεις.Η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί νέο συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες, παρόμοιο με το δικαίωμα που ήδη υπάρχει βάσει του δικαίου της ΕΕ για τους παραγωγούς ταινιών, τους παραγωγούς δίσκων (φωνογραφημάτων) και τους λοιπούς παράγοντες των κλάδων της δημιουργικότητας, όπως οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς.

Το νέο δικαίωμα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκδότες του Τύπου όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία ποιοτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου, τα οποία έχουν ουσιώδη σημασία ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη γνώση στις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Δεδομένου ότι θα αναγνωριστούν νομικά ως κάτοχοι δικαιωμάτων για πρώτη φορά, θα είναι σε καλύτερη θέση να διαπραγματεύονται τη χρήση του περιεχομένου τους από επιγραμμικές υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν ή καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε αυτό, και θα έχουν καλύτερες ικανότητες καταπολέμησης της πειρατείας. Η προσέγγιση αυτή θα παράσχει σε όλους τους παράγοντες ένα σαφές νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση περιεχομένου για ψηφιακές χρήσεις και θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων προς όφελος των καταναλωτών.

Το σχέδιο οδηγίας υποχρεώνει επίσης τους εκδότες και τους παραγωγούς να εργάζονται με διαφάνεια και να ενημερώνουν τους δημιουργούς ή τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές για τα κέρδη που αποκομίζουν από τα έργα τους. Επίσης, προβλέπει τη θέσπιση μηχανισμού για την παροχή βοήθειας στους δημιουργούς και τους ερμηνευτές/εκτελεστές να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή κατά τη διαπραγμάτευση με τους παραγωγούς και τους εκδότες. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων στην ψηφιακή αλυσίδα δημιουργίας αξίας.

Πορεία προς μια ψηφιακή ενιαία αγορά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2015, οι σημερινές προτάσεις συμπληρώνουν τον προτεινόμενο κανονισμό για τη φορητότητα του νομικού περιεχομένου (Δεκέμβριος 2015), την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και την ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες (Μάιος 2016). Προς το τέλος του φθινοπώρου η Επιτροπή θα προτείνει τη βελτίωση της επιβολής όλων των τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι σημερινοί κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που παρουσιάζονται μαζί με τις πρωτοβουλίες για την τόνωση της διαδικτυακής συνδεσιμότητας στην ΕΕ (δελτίο Τύπουσυνέντευξη Τύπου στις 15:15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς (ΨΕΑ). Η Επιτροπή παρουσίασε 16 πρωτοβουλίες (δελτίο Τύπου) και βρίσκεται σε σωστό δρόμο για την υποβολή του συνόλου αυτών έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Περισσότερα σχετικά με την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (TDM)

Πηγή : Europa

ADSLgr.com

Το facebook θα σερβίρει διαφημίσεις “αγνοώντας” το adblock των χρηστών

Το Facebook αποφάσισε να “αγνοεί” τα adblockers που χρησιμοποιούν οι χρήστες του και να σερβίρει διαφημίσεις σε αυτούς, ισχυριζόμενο πως οι διαφημίσεις του δεν είναι ενοχλητικές, αλλά “προσφέρουν” πληροφορίες στους χρήστες του. Για να αντισταθμίσει μερικώς αυτήν την αλλαγή, δίνει την δυνατότητα μπλοκαρίσματος διαφημίσεων από συγκεκριμένους διαφημιστές και από διάφορα “ενδιαφέροντα”.

Τα adblockers συνήθως εντοπίζουν στον κώδικα μιας σελίδας τις διαφημίσεις από τον αυτοχαρακτηρισμό τους σαν τέτοιες,
αλλά το Facebook αλλάζει τον κώδικα του ενσωματώνοντας και σερβίροντας τις διαφημίσεις όπως το τυπικό περιεχόμενο της σελίδας του.

Πηγή : The Verge
ADSLgr.com

Στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ η Ελλάδα στην κινητή ευρυζωνικότητα

Την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ 35 χωρών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στη διείσδυση του mobile broadband έχει η Ελλάδα. Η χώρα μας καταφέρνει να ξεπεράσει μόνο την Ουγγαρία και την Κολομβία όσον αφορά την πρόσβαση σε δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας.

Συνολικά, η διείσδυση του mobile broadband στα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, αυξήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 στο 90,3%. Ήτοι αντιστοιχούν περισσότερες από εννέα υψηλής ταχύτητας ασύρματες συνδέσεις στο Διαδίκτυο για κάθε δέκα κατοίκους (στοιχεία Δεκεμβρίου 2015). Η εικόνα όσον αφορά την κινητή ευρυζωνικότητα στα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ έχει βελτιωθεί σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα (Δεκέμβριος 2014), όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 81,6% τον Δεκέμβριο του 2014.

Η προσθήκη 117 εκατ. συνδρομών σε υπηρεσίες mobile broadband συνολικά στα κράτη του ΟΟΣΑ μέσα σε έναν χρόνο μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση της τάξης του 11,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, ο συνολικός αριθμός των συνδρομών αυξήθηκε σε 1,153 δις σε έναν πληθυσμό 1,27 δις κατοίκων.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις 35 χώρες – μέλη του (συν την Κολομβία) αποδίδουν στην Ιαπωνία την πρώτη θέση της κατάταξης στη διείσδυση του mobile broadband, με τη χώρα να ξεπερνά τη Φινλανδία, η οποία κατείχε τον συγκεκριμένο τίτλο έναν χρόνο νωρίτερα.

Η επίδοση της Ιαπωνίας όσον αφορά τη διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 138,8% έναντι 135,4% που είναι το ποσοστό της Φινλανδίας. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, ότι οι ΗΠΑ βελτίωσαν μέσα σε ένα χρόνο τον ρυθμό διείσδυσης του mobile broadband και αναρριχήθηκαν στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης από την όγδοη που κατείχαν τον Δεκέμβριο του 2014. Η βελτιωμένη εικόνα της αμερικανικής αγοράς αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για data και ειδικά για υπηρεσίες video, καθώς και τη διάθεση συνεχώς ανταγωνιστικότερων προσφορών στους συνδρομητές.

Οι ηγέτες
Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι συνολικά εννέα χώρες, Ιαπωνία, Φινλανδία, Σουηδία, ΗΠΑ, Δανία, Αυστραλία, Εσθονία, Νέα Ζηλανδία και Νότιος Κορέα (κατά φθίνουσα σειρά των συνδρομών mobile broadband κατά κεφαλή) βρίσκονται σήμερα πάνω από το όριο διείσδυσης του 100%. Η αντίστοιχη επίδοση πριν από ένα χρόνο ήταν οκτώ χώρες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, γόνιμο έδαφος βρίσκουν στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως η επικοινωνία μεταξύ συσκευών (Machine – to – Machine – M2M). Στα τέλη του 2015 υπήρχαν στην περιοχή 127 εκατ. M2M κάρτες SIM σε χρήση από 107 εκατ. στα τέλη του 2014. Η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ιταλία ηγούνται στις συνδέσεις M2M ανά 100 κατοίκους.

Αναδημοσίευση από το ADSLgr.com
Πηγή: SEPE.gr

Ουραγός η Ελλάδα στις ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικών ινών σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ

Τη χειρότερη επίδοση, από κοινού με το Βέλγιο, έχει η Ελλάδα μεταξύ 32 χωρών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τη διείσδυση των ευζωνικών συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, που εξασφαλίζουν υπέρ-ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, πάντως, η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, πέτυχε το 2015, το δεύτερο ταχύτερο ρυθμό αύξησης των συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, μετά από το Βέλγιο.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Annual Growth of fibre subscriptions among countries, June 2014-2015) τοποθετούν την Ελλάδα, μαζί με το Βέλγιο, στην τελευταία θέση μεταξύ 32 χωρών αναφορικά με το ποσοστό των συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών στο σύνολο των ευρυζωνικών συνδέσεων. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Βέλγιο, το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,2%, με τον μέσο όρο των χωρών, που αξιολογεί ο ΟΟΣΑ, να βρίσκεται στο 17,9%.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ιαπωνία, όπου περισσότερες από επτά στις δέκα συνδέσεις (72,6%) υποστηρίζονται από δίκτυα οπτικών ινών. Τη δεύτερη θέση στη λίστα – ακολουθώντας από πολύ κοντά – καταλαμβάνει η Νότια Κορέα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 69,4%. Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Σουηδία, όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 46%, με την Εσθονία (33,1%) να κατατάσσεται τέταρτη και τη Νορβηγία (31,1%) να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα της λίστας των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης συνδρομητών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω οπτικής ίνας.

Στη βάση της ίδιας κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, εκτός από την Ελλάδα και το Βέλγιο, βρίσκεται η Ιρλανδία (0,3%), η Γερμανία (1,3%) και η Αυστρία (1,5%).

Οι ΗΠΑ βρίσκονται, περίπου, στο μέσον της κατάταξης και συγκεκριμένα στη 18η θέση, πάνω από το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Ταχείς ρυθμοί
Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Ιούνιος 2015) προκύπτει, πάντως, ότι η Ελλάδα, όπως και το Βέλγιο εμφανίζουν τους δύο ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο πεδίο της οπτικής ίνας (με ποσοστά 167,12% και 150,3% αντίστοιχα).

Την αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση πέτυχε η Ισπανία (με 131,65%), ακολουθούμενη από τη Νέα Ζηλανδία (124,46%), με την Αυστραλία να τη διαδέχεται (με 106,9%) και την Ιταλία να έπεται (75,55%).

Να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ μετρά ως συνδρομητές σε υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης μέσω οπτικής ίνας, τους συνδρομητές σε FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), FTTP (Fibre to the Premises), ενώ δεν προσμετρούνται οι συνδρομητές σε υπηρεσίες FTTC (Fiber to the Cabinet).

Αναδημοσίευση από το SEPE.gr

ADSLgr.com

Το Netflix διαθέσιμο παγκοσμίως – και στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του ομιλίας στα πλαίσια της έκθεσης CES 2016 στο Las Vegas, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Reed Hastings ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου του Netflix είναι διαθέσιμες από σήμερα σε επιπλέον 130 χώρες παγκοσμίως.

“Today, I am delighted to announce that while we have been here on stage at CES, we switched Netflix in Azerbaijan, in Vietnam, in India, in Nigeria, in Poland, in Russia, in Saudi Arabia, in Singapore, in South Korea, in Turkey, in Indonesia, and in 130 new countries” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Hastings.

Ο κατάλογος με τις χώρες όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μπορεί να βρεθεί εδώ Ο κατάλογος στη σελίδα της Netflix ενημερώθηκε και πλέον αντικατοπτρίζει τη διαθεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές τις 130 χώρες

Σε δοκιμή που έγινε μέσω ελληνικού ISP, το URL http://www.netflix.com ανακατευθύνει στο https://www.netflix.com/gr και οδηγεί στην αρχική σελίδα της ελληνικής υπηρεσίας. Δοκιμή σύνδεσης σε υπάρχοντα λογαριασμό ήταν επιτυχής. Σε μια πρώτη γρήγορη αναζήτηση δε φαίνεται να υπάρχουν ακόμη ελληνικοί υπότιτλοι.

Οι τιμές των συνδρομών ξεκινούν από 7,99 ευρώ το μήνα και διαμορφώνονται ως εξής:

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την υπηρεσία, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για ένα μήνα. Υπόψη ότι πρέπει να γίνει κανονική εγγραφή στην υπηρεσία και να δοθούν στοιχεία χρέωσης. Θα πρέπει πριν το τέλος του πρώτου μήνα να γίνει διακοπή της συνδρομής, έτσι ώστε να μην υπάρξει χρέωση.

Σχετικά: Δελτίο τύπου

ADSLgr.com

Νέα υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από το Viva Wallet

Το Viva Wallet , το 1ο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Wallet to Wallet Transfer.

Η υπηρεσία Wallet to Wallet Transfer είναι ένας νέος τρόπος μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών που γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού του παραλήπτη. Ο χρήστης της υπηρεσίας βρίσκει από τη λίστα των επαφών του τον φίλο στον οποίο θέλει να στείλει χρήματα, συμπληρώνει το ποσό και η μεταφορά εκτελείται απευθείας στο Viva Wallet του παραλήπτη.

Η υπηρεσία Wallet to Wallet Transfer προσφέρεται και για μεταφορά χρημάτων μεταξύ Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, όπου το μόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της μεταφοράς είναι το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Με την υπηρεσία Wallet to Wallet Transfer δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη και η μεταφορά των χρημάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται αριθμός λογαριασμού ή IBAN. Ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν έχει Viva Wallet, ενημερώνεται μέσω SMS να δημιουργήσει άμεσα τον λογαριασμό του και να πάρει χωρίς καμία καθυστέρηση τα χρήματά του.

H διαδικασία ενεργοποίησης ενός Viva Wallet είναι απλή και ολοκληρώνεται online στο www.vivawallet.com μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να απαιτείται ο πελάτης να πάει σε κάποια τράπεζα. Για να φορτίσει τον λογαριασμό του με χρήματα, ο πελάτης μπορεί να επισκεφτεί 3000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων επιλεγμένα πρατήρια EKO, BP ή Shell, τα καταστήματα Public, Παπασωτηρίου, ΙΑΝΟΣ, Media Markt, Seven Spots, Reload Stores, My Market κλπ. Φόρτιση του Viva Wallet μπορεί επίσης να γίνει με κάρτα (χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη) και μέσω e-banking.

Η εμπειρία ενός λογαριασμού Viva Wallet ολοκληρώνεται με την απόκτηση της Viva Wallet Card και την ενεργοποίηση του Viva Wallet App για iOS ή Android κινητά.

Η πλατφόρμα Viva Wallet αναπτύχθηκε από την εταιρεία Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ , του Ομίλου εταιρειών Viva. Η Viva Payments, αποτελεί το 1ο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στη χώρα, με άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, για λειτουργία σε 31 χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

Πηγή : Viva

ADSLgr.com