Ενημερωτικό Σημείωμα για το σχέδιο Νόμου σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του DSA (Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου, το οποίο θα διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act- DSA) στην Ελλάδα.

Στόχος της «Πράξης» είναι η βελτίωση της προστασίας των χρηστών στο διαδίκτυο με έμφαση στην καταπολέμηση της διακίνησης παράνομου περιεχομένου, στην παραπληροφόρηση, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση παραπλανητικών διαφημίσεων ή προϊόντων, που έχουν προκύψει από  deep fake επεξεργασία, καθώς και στην προστασία ανηλίκων. Επιπλέον, προβλέπονται νέα δικαιώματα για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να υποβάλλουν καταγγελία στην πλατφόρμα, να αναζητούν εξωδικαστικούς διακανονισμούς, να υποβάλλουν καταγγελία στην εθνική τους αρχή στη γλώσσα τους ή να ζητούν αποζημίωση για παραβάσεις των κανόνων.  Υπογραμμίζεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες επιγραμμικές (online) πλατφόρμες», όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την πρόκληση ζημίας σε κοινωνικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πράξη θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, σταδιακά, έως τον Φεβρουάριο του 2024, αν και ήδη αρκετές διατάξεις για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες είναι σε ισχύ.

Οι δεκαεπτά πρώτες πλατφόρμες και δύο μηχανές αναζήτησης που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι Alibaba Ali Express, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, Google Search.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Πράξη» αποτελεί τομή σε επίπεδο ΕΕ, καθώς βελτιώνει σημαντικά τους μηχανισμούς αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και δημιουργεί ισχυρότερη δημόσια εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών. Το τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο ορίζεται σε άλλους νόμους είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο – για παράδειγμα, το τρομοκρατικό περιεχόμενο, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή η παράνομη ρητορική μίσους ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Η «Πράξη» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα. Επιπλέον,  αναμένεται να υπάρξει άμεση βελτίωση στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εντός ΕΕ συνολικά.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»).

Το σχέδιο νόμου αποτελεί αντικείμενο εκτενούς επεξεργασίας από ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από στελέχη προερχόμενα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνονται μία σειρά από μέτρα και συγκεκριμένα:

 • Ο ορισμός του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και επιβολής της Πράξης, καθώς και η ρύθμιση των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους.
 • Το ρόλο του Συντονιστή στην Ελλάδα θα έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, η οποία ως ανεξάρτητη αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία των ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας και /ή για τον συντονισμό με τις ειδικές τομεακές αρχές.
 • Ως αρμόδιες αρχές ορίζονται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους.
 • Η διασφάλιση ότι οι εντολές ανάληψης δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και οι εντολές παροχής πληροφοριών που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές πληρούν κατά το περιεχόμενό τους τις απαιτήσεις της Πράξης.
 • Η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
 • Ο καθορισμός και η διαδικασία επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων που δύναται να επιβληθούν σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών για τις παραβάσεις της Πράξης και του νόμου.
 • Η ρύθμιση ζητημάτων έννομης προστασίας και του δικαιώματος προσφυγής κατά των αποφάσεων του Συντονιστή και των λοιπών αρμόδιων αρχών.
 • Η δημιουργία Μητρώου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου τήρησής του.

Πηγή: Αναδημοσίευση από το insomnia.gr

Όμιλος ΟΤΕ: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Ultra-Fast Broadband, με πρώτο σταθμό την Δράμα

Την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, ξεκίνησε ο Όμιλος ΟΤΕ.

Η πρώτη καμπίνα Fiber to the Home στο πλαίσιο του UFBB έχει ήδη εγκατασταθεί στη Δράμα, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή FTTH σε περιοχές των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου και Χανίων. Βάσει της σύμβασης-σύμπραξης με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η εμπορική διάθεση του δικτύου θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του 15% του έργου.

Πρόκειται για μία ακόμα μεγάλη επένδυση του ΟΤΕ για την ανάπτυξη των δικτυακών υποδομών της χώρας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. θα καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

«Με τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα τεχνολογίας που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί τις υποδομές για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας. Ήδη εγκαταστήσαμε την πρώτη καμπίνα FTTH στο πλαίσιο του UFBB. Είμαστε υπερήφανοι που συνεπενδύουμε μαζί με την Πολιτεία στο πολύ σημαντικό αυτό ΣΔΙΤ, το οποίο αποσκοπεί να φέρει την οπτική ίνα σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και να συμβάλλει στην ψηφιακή συμπερίληψη. Συνεχίζουμε δυναμικά, αποδεικνύοντας έμπρακτα την τεχνογνωσία μας και την ικανότητά μας να φέρουμε εις πέρας μεγάλα και σύνθετα έργα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.», ανέφερε ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Συνολικά, ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας «UltrafastOTE», θα αναπτύξει δίκτυο FTTH στις 3 από τις 7 περιοχές του έργου (Lots 1, 3, 7). Αναλυτικά:
•    Lot 1: 9 περιφερειακές ενότητες (Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας).
•    Lot 3: 13 περιφερειακές ενότητες (Εύβοιας, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων).
•    Lot 7: 9 περιφερειακές ενότητες (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αν. Αττικής, Δ. Αττικής, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου, Λασιθίου).

UFBB: έργο σταθμός για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας

Το Ultra-Fast Broadband αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την ΕΥΔ Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της αποκέντρωσης, μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών.

Συνολικά από το Ultra-Fast Broadband θα επωφεληθούν πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις (άνω του 18% του συνόλου της χώρας) και 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κλπ), σε περιοχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» έχει προϋπολογισμό €743 εκατ. (€921 εκατ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Από αυτά, τα €250 εκατ. αποτελούν συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, η οποία καλύπτεται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ιδιωτικά κεφάλαια. Η περίοδος κατασκευής, όπως έχει προσδιοριστεί από το τεύχος προκήρυξης του έργου, θα διαρκέσει 3 χρόνια, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης (περίοδος υπηρεσιών), πριν οι υποδομές μεταφερθούν στο Δημόσιο, είναι 23 χρόνια.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ουσιαστική αναβάθμιση της συνδεσιμότητας στη χώρα, όπως αυτός αποτυπώνεται στο επικαιροποιημένο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.

Πηγή : Αναδημοσιεύση από το insomnia.gr

H βιομηχανία του gaming στρέφεται στο συνδρομητικό μοντέλο. Θα ακολουθήσουν οι χρήστες;

Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ήδη σε όλους τους τομείς της διασκέδασης και αναμένεται να επεκταθεί

Το 2023 το Netflix πραγματοποίησε δυναμική είσοδο στο χώρο του gaming, με τις πρώτες δοκιμές να προσφέρει τίτλους που θα ήταν διαθέσιμοι μέσω cloud streaming, σε επιλεγμένους καταναλωτές στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Φέτος, η εταιρία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την είσοδό της στην παγκόσμια αγορά του gaming, αναπαράγοντας το πετυχημένο μοντέλο που άλλαξε άρδην τα δεδομένα στις βιομηχανίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η πορεία που παίρνουν τα πράγματα στο χώρο του gaming άρχισε να διαγράφεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, με τη μεγάλη στροφή από τους τίτλους που κυκλοφορούσαν σε απτή μορφή, στην κυριαρχία των ψηφιακών καταστημάτων. Σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, φαίνεται πως είναι ουσιαστικά αναπόφευκτο να δούμε την κυριαρχία του συνδρομητικού μοντέλου, στο πλέον κερδοφόρο κομμάτι της διασκέδασης, το gaming. Το κατά πόσο οι χρήστες είναι έτοιμοι γι’ αυτό και, είναι ένα άλλο ερώτημα.

Οι χρήστες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά ποσά προκειμένου να αγοράσουν παιχνίδια, είτε σε απτή, είτε σε ψηφιακή μορφή. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η βιομηχανία έχει επιχειρήσει να αξιοποιήσει παλαιότερους ή λιγότερο δημοφιλείς τίτλους, προωθώντας τους σε μορφή πακέτου έναντι μιας δελεαστικής, μηνιαίας συνδρομής. Παρότι οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων της βιομηχανίας, πολλές εταιρίες πιστεύουν ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και σχεδιάζουν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, προωθώντας δυναμικά το συνδρομητικό μοντέλο.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία διέρρευσαν από τη Microsoft τον Οκτώβριο του 2022, λόγου χάρη, η εταιρία που κατασκευάζει το Xbox εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει τις 110 εκατομμύρια συνδρομές στο Game Pass, μέχρι το 2030, αριθμός που θα συνιστούσε θεαματική αύξηση, σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια συνδρομές που μετρά τώρα. Η πρόσφατη εξαγορά της Activision Blizzard έναντι 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να επισπεύσει αυτή την προσπάθεια, καθώς επιτρέπει στον τεχνολογικό κολοσσό να συμπεριλάβει στη συνδρομητική του πρόταση ορισμένους από τους πλέον δημοφιλείς τίτλους σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων τη σειρά Call of Duty.

Πολλοί gamers έχουν μπει στον κόσμο του streaming και αναμένεται πως η τάση αυτή θα ενισχυθεί. Σύμφωνα με έκθεση της MiDIA Research που δημοσιεύτηκε το 2023, οι συνδρομητές σε gaming υπηρεσίες ανήρθαν για τη χρονιά που μας πέρασε στα 180 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια περισσότεροι σε σχέση με το 2022. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2030, θα ανέρχονται στα 318,5 εκατομμύρια.

Παρότι η πλειοψηφία των εσόδων που κατέγραψε η βιομηχανία το 2023 δεν προερχόταν από συνδρομές, αλλά κυρίως από αγορές εντός των παιχνιδιών, εκτιμάται ότι το συνδρομητικό μοντέλο θα ενισχύει σταδιακά την παρουσία του ως πηγή εσόδων. Αποτελεί κοινό μυστικό, άλλωστε, πως μακροπρόθεσμα στόχος είναι να δημιουργηθούν “αέναοι” συνδρομητικοί τίτλοι, που θα βελτιώνονται και θα ενισχύονται με νέο υλικό, σε μεγάλο βάθος χρόνου. Επομένως, τα κέρδη δεν θα προκύπτουν από την αρχική, εφάπαξ αγορά του τίτλου (που ενδεχομένως να φτάσει να προσφέρεται έναντι συμβολικού τιμήματος ή και δωρεάν), αλλά από το μηνιαίο ή ετήσιο κόστος συνδρομής στις cloud υπηρεσίες όπου θα υφίστανται αυτοί οι κόσμοι.

Εντωμεταξύ, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες υιοθετούν τα συνδρομητικά μοντέλα, εκτιμάται πως η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να τονώσει τους μικρότερους και ανεξάρτητους developers. Κι αυτό γιατί, πέρα από τους λίγους τίτλους που κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά απολαμβάνοντας ήδη ένα μεγάλο αριθμό αφοσιωμένων φίλων, που ενισχύεται μέσα από πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες, υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα ανεξάρτητων δημιουργών, που επενδύουν χρόνια από τη ζωή τους και σημαντικά ποσά, προκειμένου να κυκλοφορήσουν έναν τίτλο, χωρίς εγγυημένη επιστροφή της επένδυσής τους. Το συνδρομητικό μοντέλο θα μπορούσε να δώσει περισσότερα περιθώρια σε τίτλους που δεν είναι βέβαιο πως θα καταγράψουν επιτυχία, να συνυπάρξουν παράλληλα με τα “γερά στοιχήματα” της βιομηχανίας.

Οι συνδρομές μάλλον δεν θα εξαλείψουν πλήρως την ιδιοκτησία των παιχνιδιών, τουλάχιστον όχι ακόμη.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι χρήστες παραμένουν διατεθειμένοι να πληρώσουν σημαντικά ποσά για κορυφαίους τίτλους, που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στα συνδρομητικά πακέτα. Οι τίτλοι αυτοί λογικά θα αντέξουν για καιρό αυτόνομα, καθώς τα περιθώρια κέρδους εκεί είναι σημαντικά. Ο χρόνος θα δείξει, αν και η πορεία που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, από την απτή ιδιοκτησία στην ψηφιακή, και πλέον στην πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω συνδρομών, δεν φαίνεται πως πρόκειται να αναστραφεί.

Πηγή : Αναδημοσίευση από το insomnia.gr

Η AnyDesk λέει ότι οι χάκερ παραβίασαν τους διακομιστές της

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το BleepingComputer αργά το απόγευμα της Παρασκευής, η AnyDesk αναφέρει ότι έμαθε για πρώτη φορά για την επίθεση αφού εντόπισε ενδείξεις ενός περιστατικού στους διακομιστές του προϊόντος της.

Αφού πραγματοποίησαν έλεγχο ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι τα συστήματά τους είχαν παραβιαστεί και ενεργοποίησαν ένα σχέδιο αντιμετώπισης με τη βοήθεια της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike.

Η AnyDesk δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με το αν εκλάπησαν δεδομένα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ωστόσο, το BleepingComputer έμαθε ότι οι δράστες της απειλής έκλεψαν πηγαίο κώδικα και πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι η επίθεση δεν περιελάμβανε ransomware, αλλά δεν μοιράστηκε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την επίθεση εκτός από το να πει ότι παραβιάστηκαν οι διακομιστές της, με τη συμβουλευτική να επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στην επίθεση.

Στο πλαίσιο της αντίδρασής τους, η AnyDesk αναφέρει ότι ανακάλεσε τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με την ασφάλεια και αποκατέστησε ή αντικατέστησε τα συστήματα όπως ήταν απαραίτητο. Διαβεβαίωσαν επίσης τους πελάτες ότι η χρήση του AnyDesk ήταν ασφαλής και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι συσκευές των τελικών χρηστών επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και η χρήση του AnyDesk είναι ασφαλής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση, με το νέο πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα”, ανέφερε η AnyDesk σε δημόσια δήλωση.

Αν και η εταιρεία αναφέρει ότι δεν εκλάπη κανένα token ελέγχου ταυτότητας, για λόγους προσοχής, η AnyDesk ανακαλεί όλους τους κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη της και προτείνει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, εάν χρησιμοποιείται σε άλλους ιστότοπους.

“Η AnyDesk έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μην μπορούν να κλαπούν τα session authentication tokens. Υπάρχουν μόνο στη συσκευή του τελικού χρήστη και συνδέονται με το δακτυλικό αποτύπωμα της συσκευής. Αυτά τα tokens δεν αγγίζουν ποτέ τα συστήματά μας”, δήλωσε η AnyDesk στο BleepingComputer απαντώντας στις ερωτήσεις μας σχετικά με την επίθεση.

“Δεν έχουμε καμία ένδειξη για πειρατεία συνεδρίας, καθώς εξ όσων γνωρίζουμε αυτό δεν είναι δυνατό”.

Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να αντικαθιστά τα κλεμμένα πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα, με τον Günter Born της BornCity να αναφέρει πρώτος ότι χρησιμοποιούν ένα νέο πιστοποιητικό στην έκδοση 8.0.8 του AnyDesk, που κυκλοφόρησε στις 29 Ιανουαρίου. Η μόνη αναφερόμενη αλλαγή στη νέα έκδοση είναι ότι η εταιρεία μεταπήδησε σε νέο πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα και θα ανακαλέσει σύντομα το παλιό.

Το BleepingComputer εξέτασε τις προηγούμενες εκδόσεις του λογισμικού και τα παλαιότερα εκτελέσιμα αρχεία ήταν υπογεγραμμένα με το όνομα ‘philandro Software GmbH’ με σειριακό αριθμό 0dbf152deaf0b981a8a938d53f769db8. Η νέα έκδοση υπογράφεται τώρα με το όνομα ‘AnyDesk Software GmbH’, με αύξοντα αριθμό 0a8177fcd8936a91b5e0eddf995b0ba5, όπως φαίνεται παρακάτω.

Τα πιστοποιητικά συνήθως δεν ακυρώνονται, εκτός εάν έχουν παραβιαστεί, όπως π.χ. έχουν κλαπεί σε επιθέσεις ή έχουν εκτεθεί δημοσίως.

Ενώ η AnyDesk δεν είχε μοιραστεί πότε συνέβη η παραβίαση, το Born ανέφερε ότι η AnyDesk υπέστη τετραήμερη διακοπή λειτουργίας από τις 29 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία απενεργοποίησε τη δυνατότητα σύνδεσης στον πελάτη AnyDesk.

“Το my.anydesk II υποβάλλεται επί του παρόντος σε συντήρηση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για τις επόμενες 48 ώρες ή λιγότερο”, αναφέρει η σελίδα μηνυμάτων κατάστασης του AnyDesk.

“Μπορείτε να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε κανονικά τον λογαριασμό σας. Η είσοδος στο πρόγραμμα-πελάτη AnyDesk θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η συντήρηση”.

Χθες, η πρόσβαση αποκαταστάθηκε, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, αλλά η AnyDesk δεν έδωσε κάποιο λόγο για τη συντήρηση.

Η AnyDesk επιβεβαίωσε στο BleepingComputer ότι αυτή η συντήρηση σχετίζεται με το περιστατικό κυβερνοασφάλειας.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα σε όλους τους χρήστες να μεταβούν στη νέα έκδοση του λογισμικού, καθώς το παλιό πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα θα ανακληθεί σύντομα.

Επιπλέον, ενώ η AnyDesk αναφέρει ότι οι κωδικοί πρόσβασης δεν εκλάπησαν κατά την επίθεση, οι φορείς απειλής απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα παραγωγής, οπότε συνιστάται έντονα σε όλους τους χρήστες της AnyDesk να αλλάξουν τους κωδικούς τους. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιούν τον κωδικό πρόσβασης AnyDesk σε άλλους ιστότοπους, θα πρέπει να τον αλλάξουν και εκεί.

Κάθε εβδομάδα, μοιάζει σαν να μαθαίνουμε για μια νέα παραβίαση κατά γνωστών εταιρειών.

Χθες το βράδυ, η Cloudflare αποκάλυψε ότι δέχτηκε παραβίαση την Ημέρα των Ευχαριστιών χρησιμοποιώντας κλειδιά ελέγχου ταυτότητας που εκλάπησαν κατά την περσινή κυβερνοεπίθεση της Okta.

Την περασμένη εβδομάδα, η Microsoft αποκάλυψε επίσης ότι δέχθηκε επίθεση από Ρώσους κρατικούς χάκερ με την ονομασία Midnight Blizzard, οι οποίοι επιτέθηκαν και στην HPE τον Μάιο.

Πηγή : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anydesk-says-hackers-breached-its-production-servers-reset-passwords/

Αναδημοσιεύση από το ADSLgr.com

 

Δυνατότητα επιλογής τερματικού εξοπλισμού από τους καταναλωτές

Δελτίο Τύπου:
Τη δυνατότητα να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό (π.χ. router) της επιλογής τους στο τοπικό ιδιωτικό δίκτυό τους, αποκτούν οι καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΤΤ και αφορά τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας.

Με τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ:

Προσδιορίζεται το όριο, μεταξύ του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ιδιωτικού δικτύου του τελικού χρήστη, καθώς επίσης αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών (τελικοί χρήστες, πάροχοι, κατασκευαστές τερματικού εξοπλισμού).

 • Ενισχύεται ο ανταγωνισμός και προωθείται η καινοτομία στην αγορά εξοπλισμού.
 • Διευκολύνεται η διαδικασία αλλαγής παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα τερματική συσκευή του ακόμα και αν επιλέξει νέο πάροχο.
 • Εξειδικεύεται η περίπτωση του δικτύου οπτικών ινών (FTTH), έτσι ώστε ο εξοπλισμός Optical Network Terminal (ΟΝΤ) να αποτελεί αρμοδιότητα του παρόχου και ο τερματικός εξοπλισμός (router) να αποτελεί επιλογή του χρήστη. Στις περιπτώσεις που ο πάροχος παρέχει τερματικό εξοπλισμό με ενσωματωμένο ΟΝΤ και προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού από τον χρήστη, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την παροχή και εγκατάσταση διακριτού εξοπλισμού ΟΝΤ.

Παράλληλα, με στόχο την προστασία του δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ προβλέπει σε τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών που εκδόθηκε πρόσφατα, ότι ο πάροχος δύναται να αποσυνδέει ελαττωματικό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος αποδεδειγμένα δημιουργεί βλάβες στο δημόσιο δίκτυο, επηρεάζοντας άλλους χρήστες κατά τη λειτουργία του.

Κανονισμός για τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας
Tροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών

Αναδημοσίευση από το ADSLgr.com

Ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού από σήμερα για όλους τους καταναλωτές σταθερών συνδέσεων

Από σήμερα, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους (πχ. router) για την οικιακή τους σταθερή σύνδεση.
Μάλιστα η χώρα μας είναι από τις πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προχωρά σε μια τέτοια κίνηση, η οποία έχει την ονομασία “Router Freedom” και προωθείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE).

Υπάρχει πάντως μια εξαίρεση και αυτή αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών (FTTH), όπου εκεί ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει δικό του router, με τους παρόχους όμως να διατηρούν το δικαίωμα υποχρεωτικής εγκατάστασης εξοπλισμού οπτικού δικτύου (ONT). Η κίνηση του “Router Freedom” αποτελεί σύμφωνα με το FSFE, απαραίτητη προϋπόθεση για την ουδετερότητα του δικτύου (net neutrality), με τον τελικό χρήστη να μπορεί να εγκαταστήσει ακόμα και custom λειτουργικό σύστημα στον εξοπλισμό του, επιλέγοντας αυτός το πως θα τον χρησιμοποιήσει.

Συγκεκριμένα, με τον κανονισμό της ΕΕΤΤ

Προσδιορίζεται το όριο, μεταξύ του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ιδιωτικού δικτύου του τελικού χρήστη, καθώς επίσης αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών (τελικοί χρήστες, πάροχοι, κατασκευαστές τερματικού εξοπλισμού).
Ενισχύεται ο ανταγωνισμός και προωθείται η καινοτομία στην αγορά εξοπλισμού.
Διευκολύνεται η διαδικασία αλλαγής παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ήδη υπάρχουσα τερματική συσκευή του ακόμα και αν επιλέξει νέο πάροχο.
Εξειδικεύεται η περίπτωση του δικτύου οπτικών ινών (FTTH), έτσι ώστε ο εξοπλισμός Optical Network Terminal (ΟΝΤ) να αποτελεί αρμοδιότητα του παρόχου και ο τερματικός εξοπλισμός (router) να αποτελεί επιλογή του χρήστη. Στις περιπτώσεις που ο πάροχος παρέχει τερματικό εξοπλισμό με ενσωματωμένο ΟΝΤ και προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη επιλογή τερματικού εξοπλισμού από τον χρήστη, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την παροχή και εγκατάσταση διακριτού εξοπλισμού ΟΝΤ.

Ήδη κάποιοι πάροχοι όπως η VodafoneNova και η Inalan παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας τους, τυπικές συμβουλές ή σχετική αναφορά για το θέμα. Η Cosmote με εξαίρεση τις συνδέσεις 1Gbps, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει το router της επιλογής του, εδώ και αρκετό καιρό.

Αναδημοσίευση από το Insomnia.gr

Εντός του 2024, το Amazon Prime Video θα προβάλει διαφημίσεις, εκτός αν πληρωθεί επιπλέον τέλος

Το Amazon Prime Video, ένα από τα πολλά προνόμια της συνδρομής στο Amazon Prime, πρόκειται σύντομα να προβάλλει διαφημίσεις ενώ κάνετε streaming στη βιβλιοθήκη του με τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένων πολλών πρωτότυπων σειρών και ταινιών.

Το Variety αναφέρει ότι οι διαφημίσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται κάποια στιγμή στις αρχές του 2024 στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον Καναδά. Αργότερα, οι διαφημίσεις θα εμφανιστούν στην υπηρεσία για τους ανθρώπους στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Μεξικό και την Αυστραλία. Σε ανακοίνωσή της, η Amazon υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του Prime Video δεν θα έχει τόσες διαφημίσεις όσες θα βρείτε στα παλιομοδίτικα τηλεοπτικά δίκτυα ή σε άλλες υπηρεσίες streaming που βασίζονται σε διαφημίσεις.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτές τις ταινίες και σειρές χωρίς διαφημίσεις, η Amazon θα σας δώσει αυτή τη δυνατότητα, αλλά με το κόστος μιας πρόσθετης χρέωσης 2,99 δολαρίων το μήνα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η Amazon θα προσφέρει ετήσια συνδρομή για το Amazon Prime Video χωρίς διαφημίσεις. Η εταιρεία προσφέρει ήδη μια εντελώς δωρεάν υπηρεσία streaming που υποστηρίζεται από διαφημίσεις, το Amazon Freevee.

Με αυτή την αλλαγή, σχεδόν όλες οι μεγάλες υπηρεσίες streaming προσφέρουν πλέον πακέτα με διαφημίσεις και χωρίς διαφημίσεις. Προς το παρόν, η μόνη σημαντική υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις είναι η Apple TV+, η οποία χρεώνει 6,99 δολάρια το μήνα.

Αυτή είναι απλώς η τελευταία εξέλιξη σε αυτό που πολλοί έχουν αποκαλέσει “streamflation”, καθώς οι υπηρεσίες streaming ανησυχούν πλέον λιγότερο για την αύξηση των αριθμών συνδρομών τους και περισσότερο για την πραγματική κερδοφορία τους.

Πηγή : Neowin
Αναδημοσίευση από το ADSLgr.com

Η διαδικτυακή πειρατεία στην ΕΕ αυξάνεται, καθώς μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα και οι επιλογές

Με την πληθώρα των νόμιμων επιλογών ροής που είναι διαθέσιμες σήμερα, θα σας συγχωρούσαν εάν πιστεύατε ότι οι πειρατικές τηλεοπτικές εκπομπές ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, μια νέα μελέτη από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) δείχνει ότι μετά από μια πολυετή πτώση, η διαδικτυακή πειρατεία βρίσκεται σε έξαρση.

Η μελέτη , που βασίζεται σε δεδομένα από την εταιρεία παρακολούθησης πειρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου MUSO, υποδηλώνει ότι υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση στα επίπεδα πειρατείας τα τελευταία δύο χρόνια.

«Το κύριο εύρημα είναι ότι η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στις προηγούμενες μελέτες φαίνεται να αντιστρέφεται, με την πειρατεία να αυξάνεται ξανά, κυρίως λόγω της αύξησης της πειρατείας τηλεοπτικού περιεχομένου και εκδόσεων», αναφέρει η έκθεση.

Αν και τα τρέχοντα επίπεδα πειρατείας δεν είναι ακόμα κοντά σε αυτά που ήταν πριν από πέντε χρόνια, μια αντιστροφή τάσης είναι αξιοσημείωτη και μπορεί να υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε σε μια κομβική χρονική στιγμή, ειδικά καθώς οι νομικές υπηρεσίες ροής αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της ανάπτυξης εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού και οικονομικής ύφεσης .

Η τηλεοπτική πειρατεία ανθεί
Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι τηλεοπτικές εκπομπές είναι μακράν ο πιο πειρατικός τύπος περιεχομένου στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ (48%) του συνόλου της πειρατείας. Η παράνομη ροή ζωντανών εκδηλώσεων, όπως αθλητικοί αγώνες, είναι επίσης σε άνοδο, ενώ η πειρατεία λογισμικού και εκδόσεων παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση το 2022. Ωστόσο, η πειρατεία ταινιών και μουσικής εξακολουθεί να μειώνεται.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το streaming έχει γίνει η πιο δημοφιλής μέθοδος πρόσβασης σε παράνομο τηλεοπτικό περιεχόμενο, με το 58% της πειρατείας στην ΕΕ να συμβαίνει μέσω streaming και το 32% μέσω λήψης μέσω ιστοτόπων όπως το Piratebay ή το Torrentz.

Διάφορες χώρες διαφέρουν επίσης ως προς τον όγκο και τον τύπο του περιεχομένου που καταναλώνεται. Η πειρατεία είναι πιο δημοφιλής στην Εσθονία και τη Λετονία, ενώ είναι σχετικά μη δημοφιλής στη Γερμανία και την Ιταλία. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές προτιμήσεις για τον τύπο περιεχομένου. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η κινηματογραφική πειρατεία αποτελεί το 25% του συνολικού όγκου πειρατείας, ενώ στην Πολωνία φτάνει το 5%.

Ενώ το τοπίο των διαδικτυακών μέσων έχει αλλάξει πολύ από τότε, η έκθεση EUIPO δείχνει ότι οι άνθρωποι μεταδίδουν παράνομο περιεχόμενο σήμερα για τους ίδιους λόγους που έκαναν 10 ή 20 χρόνια πριν — έλλειψη νομικών επιλογών και υψηλό κόστος συνδρομής ή αγοράς.

Η οικονομετρική ανάλυση, η οποία περιορίζεται στις κατηγορίες ταινιών, τηλεόρασης και μουσικής, δείχνει ότι ο αριθμός των διαθέσιμων νομικών εναλλακτικών λύσεων μειώνει την πειρατεία. Αυτό σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα περισσότερων νομικών υπηρεσιών ροής συσχετίζεται με χαμηλότερους αριθμούς πειρατείας.

Εν τω μεταξύ, το επίπεδο εισοδήματος μιας χώρας έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στα ποσοστά πειρατείας. Το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, ο υψηλός βαθμός εισοδηματικής ανισότητας και η υψηλή ανεργία των νέων συνδέονται όλα με την αυξημένη κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου.

«Η κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών της πειρατείας είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων που συμβάλλουν στον περιορισμό της», παρατήρησε ο Christian Archambeau, εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO.

Καθώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τα αποτελέσματα όλων και οι υπηρεσίες ροής προσφέρουν λιγότερα σε σχέση με το κόστος συνδρομής, η κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου μπορεί να γίνει όλο και πιο ελκυστική για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή : TNW
Αναδημοσίευση από το ADSLgr.com

Νέα πρόστιμα σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για πλασματικές εκπτώσεις

Νέα πρόστιμα, αυτή τη φορά ύψους 940.000€, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία επιβάλλονται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και καταστήματα με είδη καλλυντικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013, το άρθρο 78 της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 35935/2023 «Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/ προωθητικές ενέργειες)».

Σε ότι αφορά τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρικών ειδών, τα πρόστιμα αφορούν αρχικά την Dixons South-East Europe A.E.B.E (Κωτσόβολος) με το ποσό των 720.000€ καθώς και την ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε με τον ποσό των 100.000€.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο, αντίστοιχα πρόστιμα είχαν επιβληθεί σε 3 ακόμη αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρικών ειδών. Συγκεκριμένα πρόστιμο 560.000€ είχαν επιβληθεί στην Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, 520.000€ στην Public Retail Moν. Α.Ε ΚΑΙ 360.000€ στην Praktiker Hellas. Σε σχετική ανακοίνωσή του τότε, το Public Group είχει αναφέρει μεταξύ άλλων τη «μεγάλη του έκπληξη» για την επιβολή του προστίμου, καλώντας τις αρμόδιες αρχές σε ανοιχτό διάλογο με στόχο, «την πλήρη διαφάνεια στο θέμα των τιμών, προς όφελος εντέλει των καταναλωτών και του συνόλου της αγοράς του λιανεμπορίου».

Πηγή : Insomnia.gr

Νέες Ταυτότητες. Ερωτήσεις-Απαντήσεις και Διαδικασία έκδοσης

Δελτίο Τύπου:
1. Γιατί η Ελλάδα προχωρά στην έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας;

Η Ελλάδα κάνει το επόμενο βήμα στην ασφάλεια των πολιτών της και προχωρά στην έκδοση ενός νέου ασφαλούς δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, καθώς η χώρα χρειάζεται άμεσα να συμμορφωθεί στον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά και στις απατήσεις διεθνών φορέων, όπως ο ICAO. Συγκεκριμένα,

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157 προβλέπει για όλα τα κράτη μέλη την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας με ιδιαίτερα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία το σημερινό δελτίο δεν πληροί.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από τον ICAO ή που δεν περιλαμβάνουν MRZ παύουν να ισχύουν. Η χώρα μας τον Ιούλιο έλαβε εκ νέου προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη συμμόρφωση της στον Κανονισμό.

Ταυτόχρονα, τα νέα δελτία ταυτότητας αποτελούν πάγια απαίτηση συνυφασμένη με τα πρωτόκολλα ασφαλείας:

α) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ως εξειδικευμένου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που εγγυάται την ασφάλεια πτήσεων και την ελευθερία μετακινήσεων,

β) των Η.ΠΑ. αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων (VISA waiver program).

Παράλληλα, ήδη με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 2018, η οποία έχει τροποποιηθεί έκτοτε αρκετές φορές , προβλέπεται η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με νέες προδιαγραφές στη βάση σύγχρονων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

2. Η έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, επομένως, αποτελεί αναγκαστική υποχρέωση της χώρας;

Η χώρα κάνει το επόμενο βήμα σε επίπεδο ασφάλειας. Το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών αποτελεί εργαλείο που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και υποστηρίζει την συνύπαρξη μας στο πλαίσιο της ευνομούμενης κοινωνίας και του Κράτους Δικαίου, στην πατρίδα μας και τον κόσμο.

Προφανώς η χώρα οφείλει να συμμορφωθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, η έκδοση, όμως, νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δεν αποτελεί μόνο ανάγκη, αλλά μία μεταρρυθμιστική επιλογή. Μία επιλογή που θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα διευκολύνει την καθημερινότητα στις συναλλαγές, μετακινήσεις και στη ζωή στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το σημερινό δελτίο ταυτότητας, που εκδίδεται με τη μορφή που γνωρίζουμε από το 1961, αλλάζει με την έκδοση ενός από τα πλέον σύγχρονα δελτία ταυτότητας, με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ασφάλεια για όλους το 2023 με όρους της δεκαετία του ‘60 δεν μπορεί να νοηθεί. Επιπλέον, επειδή τα σημερινά δελτία ταυτότητας υπολείπονται των σύγχρονων δεδομένων ασφαλείας, είναι ευκολότερο να πλαστογραφηθούν από εγκληματικές οργανώσεις και να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση εγκληματικών πράξεων. Όσοι ανθίστανται μανιωδώς στην αλλαγή τους, διευκολύνουν -συνειδητά ή ασυνείδητα τις επιδιώξεις εγκληματικών οργανώσεων.

Το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

3. Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στο νέο δελτίο ταυτότητας;

Στο νέο δελτίο ταυτότητας θα εκτυπώνονται τα εξής στοιχεία:

Εμπρόσθια πλευρά: Φωτογραφία κατόχου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ημ. Γέννησης, Ιθαγένεια, Ημ. Έκδοσης, Ημ. Λήξης, Αρχή Έκδοσης, Υπογραφή Κατόχου.

Πίσω πλευρά: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης, Ομάδα αίματος (προαιρετικά), Ύψος (υποχρεωτικά από το 24ο έτος). Εφόσον αποφασισθεί σχετικά, έχει προβλεφθεί χώρος για να τυπωθεί ο Προσωπικός Αριθμός πολίτη.

Στο ανέπαφο χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνονται:

 • Φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή
 • Στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης
 • Δύο δακτυλικά αποτυπώματα
 • Επώνυμο πατρός
 • Επώνυμο μητρός
 • Δήμος εγγραφής και αριθμός δημοτολογίου
 • Τόπος έκδοσης

4. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου δελτίου ταυτότητας;

Το νέο δελτίο ταυτότητας είναι διαστάσεων 85,6mm ± 0,75mm * 54,0mm ± 0,75mm και κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό.
Το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών κατασκευάζεται από πολυκαρμπονικό υλικό και είναι μορφοτύπου ID1, τύπου πιστωτικής κάρτας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ICAO και τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Μέθοδος εκτύπωσης. Η εκτύπωση γίνεται μέσω εγχάραξης laser. Όλα τα στοιχεία καθώς επίσης και η έγχρωμη φωτογραφία εκτυπώνονται με laser στο εσωτερικό στρώμα του δελτίου ταυτότητας καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια πλαστογράφησης.
Ενσωματώνει σύγχρονα μέτρα ασφαλείας που ενισχύουν την ασφάλεια και αποτρέπουν προσπάθειες πλαστογραφησης.
Περιλαμβάνει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ)

Ενσωματώνει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο λειτουργεί ανέπαφα (contactless)

5. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας;

Πρόκειται για μία ασφαλή, εύκολη και άμεση διαδικασία. Σε όλη τη χώρα θα λειτουργούν 367 σημεία έκδοσης νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων. Για λόγους διευκόλυνσης, η διαδικασία έκδοσης θα γίνεται κατόπιν ραντεβού (στα πρότυπα των ραντεβού για τον εμβολιασμό). Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω πλατφόρμας και ο πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικά sms και email. Τα 60 φορητά κλιμάκια απευθύνονται σε κρατούμενους, νοσηλευόμενους, υπερήλικες και ΑμΕΑ με σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας.

6. Πότε θα ξεκινήσουν να εκδίδονται τα νέα δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών;

Οι πολίτες όλης της χώρα θα μπορούν από την 25η Σεπτεμβρίου 2023 να προσέρχονται στα Αστυνομικά Τμήματα, κατόπιν ραντεβού -εκτός των εξαιρέσεων- και να προχωρούν στη διαδικασία έκδοσης του νέου δελτίου ταυτότητας.

7. Ποιο είναι το κόστος έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας;

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί:

α) στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου,

β) στα έξοδα εκτύπωσής του

γ) στη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του από και προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα

δ)στη φωτογραφία, εφόσον ο πολίτης επιθυμεί να την βγάλει στο τμήμα ασφαλείας.

Για τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας εξαιτίας απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, θα καταβάλλεται επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 9,00€, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.

8. Γιατί το κόστος έκδοσης βαραίνει τον πολίτη;

Η τεχνολογία που ενσωματώνεται στο νέο δελτίο ταυτότητας είναι αντίστοιχη των διαβατηρίων και έχει αυξημένο κόστος. Στην περίπτωση του νέου δελτίου ταυτότητας πετύχαμε το κόστος να είναι το ελάχιστο δυνατό και υποπολλαπλάσιο εκείνου της έκδοσης διαβατηρίων, συμπεριλαμβάνοντας και τη φωτογραφία.

9. Πόσο καιρό θα χρειάζεται για να εκδοθεί το νέο δελτίο ταυτότητας;

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται, από την ημερομηνία της αίτησης στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι και την παραλαβή θα κυμαίνεται στις 7 ημέρες.

10. Ποια θα είναι η χρονική ισχύς των νέων δελτίων ταυτότητας και γιατί είναι απαραίτητη η ημερομηνία λήξης της ισχύος;

Η διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία έκδοσης είναι τα 10 έτη, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα. Η διάρκεια ισχύος αποτελεί ένα μέτρο που εξασφαλίζει την αξιοπιστία του δελτίου ταυτότητας, καθώς σε διάστημα 10 ετών επέρχονται φυσιογνωμικές αλλαγές στο πρόσωπο του κατόχου. Παράλληλα, η διάρκεια ισχύος των 10 ετών είναι η μέγιστη δυνατή διάρκεια που επιτρέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και συνίσταται από τον ICAO.

11. Είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του παλιού με νέου τύπου δελτίου ταυτότητας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

12. Θα υπήρχε πρόβλημα στην ελεύθερη μετακίνηση των Ελλήνων Πολιτών στην Ε.Ε. αν δεν εκσυγχρονίζονταν τα δελτία ταυτότητας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από τον ICAO ή που δεν περιλαμβάνουν MRZ παύουν να ισχύουν.Σε αυτήν την κατηγορία εγγράφων υπάγεται και το σημερινό ελληνικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο δε διαθέτει μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

Νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών: Επόμενο βήμα στην Ασφάλεια

13. Σε σχέση με το σημερινό δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, πως αναβαθμίζεται και ενισχύεται η ασφάλεια;

Το σημερινό δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, που εκδίδεται με τη μορφή που γνωρίζουμε από το 1961, είναι ξεπερασμένο και πεπαλαιωμένο. Η Ελλάδα κάνει το επόμενο βήμα με την έκδοση ενός από τα πλέον σύγχρονα δελτία ταυτότητας, με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ενισχύεται η ασφάλεια μέσω:

*Υπαρξης μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης (MRZ)

* Αντικατάστασης του υλικού (από το χαρτί στο πολυκαρμπονικό υλικό)

* Νέας τεχνολογία εκτύπωσης μέσω εγχαραξης με laser

* Υιοθέτηση σύγχρονων μέτρων ασφαλείας

*Ενσωμάτωση ανέπαφου μέσου αποθήκευσης με σκοπό την αξιόπιστη και άρρηκτη σύνδεση του δελτίου με τον κάτοχο

*Τα υλικά του δελτίου ταυτότητας κατασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο για τη χώρα μας και η προσωποποίηση και εκτύπωση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το σύγχρονο και αναβαθμισμένο σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

14. Ποια είναι τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας;

Δάπεδο ασφαλείας το οποίο περιλαμβάνει μικροεκτυπώσεις και εκτύπωση με ιριδισμό.
Μεταβαλλόμενη εικόνα laser (Changing Laser Image) στην οποία η δευτερεύουσα φωτογραφία του κατόχου και ο τριψήφιος κωδικός της χώρας (GRC) εναλλάσσονται ανάλογα με τη γωνία θέασης.

Εκτυπωμένες παραστάσεις (σήμα ηλεκτρονικού εγγράφου ασφαλείας – τριψήφιος κωδικός κράτους GRC) με Οπτικά Μεταβλητή Μελάνη (Optical Variable Inkjet), η οποία αλλάζει χρωματισμό από πράσινο σε ματζέντα (κόκκινο – μωβ), ανάλογα με την οπτική γωνία παρατήρησης.
Περιθλαστική Διάταξη Οπτικά Μεταβλητής Εικόνας (D.O.V.I.D.) η οποία παρουσιάζει χρωματική αντιμετάθεση ανάλογα με τη γωνία θέασης και προστατεύει τη φωτογραφία του κατόχου.

Ενδείξεις ορατές μόνο υπό την επίδραση του υπεριώδους φωτός (Ultra Violet light) (όπως το στεφάνι ελιάς, οι λέξεις «ΕΛΛΑΣ/HELLAS» και ο τίτλος «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – IDENTITY CARD»

15. Τι είναι η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) ;

MRZ, είναι τα αρχικά διεθνούς όρου ασφάλειας Machine Readable Zone, δηλαδή στα ελληνικά: μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Είναι η γραμμή κώδικα πληροφοριών που βλέπουμε και σήμερα σε όλα τα ελληνικά διαβατήρια, ακριβώς κάτω από τα στοιχεία του πολίτη. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια καινούρια τεχνολογία, καθώς κάθε ελληνικό διαβατήριο διαθέτει και σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, ζώνη MRZ. Ειδικότερα, η MRZ περιλαμβάνει σε ειδική μορφή που έχει καθοριστεί από τον ΙCAO ορισμένα από τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητα, ώστε να είναι δυνατή για λόγους ασφαλείας και ταχύτητας η αυτόματη αναγνώριση, ανάγνωση και επαλήθευση τους απ΄όλες τις συσκευές διαβατηριακού ελέγχου διεθνώς.

16. Τι είναι το RFID και γιατί είναι απαραίτητη η χρήση του;

Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification. Η απόδοση του στα ελληνικά ορίζεται ως «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων». Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την ανέπαφη επικοινωνία του μέσου αποθήκευσης με τις συσκευές ανάγνωσης (readers). Ειδικότερα, το μέσο αποθήκευσης των Δελτίων Ταυτότητας επικοινωνεί με τους αναγνώστες μέσω πρωτοκόλλου NFC (επικοινωνία κοντινού πεδίου). Τεχνολογία που υπάρχει στο σύνολο των “έξυπνων κινητών”. Η δυνατότητα ανάγνωσης δηλαδή του μέσου αποθήκευσης παρέχεται μόνο όταν το δελτίο έρθει σε πολύ κοντινή απόσταση (λίγων εκατοστών) από τον αναγνώστη.

17. Πως εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και των βιομετρικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ανέπαφο μέσο αποθήκευσης;

Το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών ενσωματώνει και εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις και τους προηγμένους μηχανισμούς ασφαλείας που εξασφαλίζουν τον έλεγχο της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο ανέπαφο μέσο αποθήκευσης και αποτρέπουν οποιαδήποτε προσπάθεια κακόβουλης πρόσβασης, ανάγνωσης, αντιγραφής ή τροποποίησης τους. Οι μηχανισμοι ασφάλειας, με δύο λόγια, διασφαλίζουν ότι το νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών αφενός δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί και αφετέρου δεν μπορούν να υποκλαπούν τα δεδομένα που περιέχονται σ αυτό.

18. Για ποιο λόγο οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται και από τις Αστυνομικές Αρχές;

Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο ενίσχυσης της ασφάλειας και ελέγχου ταυτοπροσωπίας, καθώς η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας των αιτούντων απευθείας από τις Αρχές έκδοσης εξασφαλίζει την ασφάλεια του εν λόγω βιομετρικού στοιχείου (π.χ. από απόπειρες “face morphing”). Μάλιστα, αποτελεί και σύσταση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Επιπλέον, η υπηρεσία διατίθεται χωρίς κόστος για τους πολίτες. Παρέχεται όμως και η δυνατότητα των πολιτών να απευθύνονται σε επαγγελματίες φωτογράφους για τη λήψη της φωτογραφίας τους.

Νέο δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και fake news

19. “Θα υπάρχει τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε”.

Τα νέο δελτίο ταυτότητας δεν εμπεριέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών.

20. “Θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα γιατί θα έχουν τον ΑΜΚΑ μας”.

Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται στο νέο δελτίο ταυτότητας ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία.

21. “Θα έχουν χωρίς τη θέληση μας την ομάδα αίματος μας”.

Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν.

22. “Θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα”

Η Ε.Ε. διαθέτει την αυστηρότερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομοθεσία για την προστασία τους και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληροί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

23. “Θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος στο νέο δελτίο ταυτότητας που θίγουν την πίστη”

Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στυγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση τους δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης, όσο και οποιουδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Το δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών αποτελεί ένα διοικητικό έγγραφο και δεν αναγράφεται καμία πληροφορία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα θέμα που σχετίζεται με το όποιο θρησκευτικό προσανατολισμό και ευαισθησία των πολιτών.

Πηγή : ADSLgr.com

Διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού

Βιντεοδιάσκεψη με θέμα τις πιθανές ενέργειες που μπορεί να αναλάβουν οι μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της χώρας λόγω των ειδικών αναγκών που προκαλούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, είχε σήμερα το πρωί η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους διευθύνοντες συμβούλους του τηλεπικοινωνιακού κλάδου.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αντώνης Τζωρτζακάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάς Χάρης Μπρουμίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Wind Ελλάς Νάσος Ζαρκαλής και ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος, έγινε επισκόπηση των δεδομένων και εξετάστηκαν ενέργειες για τη διαχείριση του αναμενόμενου αυξημένου φόρτου στα δίκτυα και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η αποτελεσματική λειτουργία των λύσεων τηλεργασίας που χρησιμοποιούν τόσο φορείς του Δημοσίου όσο και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλες οι σχετικές υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται προς τους πολίτες.

Με δεδομένο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρώπινης επικοινωνίας αυτή καλείται να διεκπεραιώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων, συνιστάται στους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανά φαινόμενα τοπικής υπερφόρτωσης στα δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και πώς επηρεάζεται η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να παρεμβαίνει ουσιαστικά και εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται επίσης, πως το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινίασε σήμερα την πρωτοβουλία #DigitalSolidarityGR, μέσω της οποίας καλεί τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να εξετάσουν ποιες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που παρέχονται με συνδρομή, μπορούν να διατεθούν δωρεάν για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Πηγή : Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Τελευταία Ενημέρωση 01/05/2018 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) EL General Data Protection Regulation (GDPR) EN Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD) EL To The Internet World στα πλαίσια του GDPR έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν. Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθενται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το The Internet World ζητάει την ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία τους με σκοπό: την χρήση της ιστοσελίδας, των λειτουργιών αυτής ώς μέλους, την αποστολή ενημερωτικών newsletters και την επικοινωνία μαζί τους. Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σ’ αυτά. Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών emails μόνο εφόσον το επιλέξετε (ενημέρωση για θέματα στα οποία έχετε γραφτεί συνδρομητής) ή για τη διευκόλυνσή σας, όπως για παράδειγμα για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σας και μόνο εφόσον ζητήσετε ρητά κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; Το μοναδικό προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε υποχρεωτικά, είναι μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσωπικά δεδομένα όπως ο τόπος διαμονής, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης, παρέχονται από τα μέλη απολύτως προαιρετικά και μπορούν να απαλειφθούν από το εγγεγραμμένο μέλος ανά πάσα στιγμή. Ταυτόχρονα, κάθε δημοσίευσή σας «σφραγίζεται» με την διεύθυνση IP σας. Για κάποια μέλη μπορεί να έχουμε περισσότερα δεδομένα, όπως αρχείο αποκλεισμών ή δεδομένα εξέλιξης τυχόν αγγελιών. Δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ειδικού χαρακτήρα, όπως βιομετρικά χαρακτηριστικά ή γενετικά δεδομένα. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα; Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της διαχείρισης του The Internet World μαζί σας, και εφόσον έχετε επιλέξει την λήψη ενημερώσεων, για την αυτοματοποιημένη αποστολή από την πλατφόρμα του The Internet World, των ενημερώσεων που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Δεδομένα τα οποία έχετε προαιρετικά επιλέξει να μοιράζεστε, δεν χρησιμοποιούνται για κανένα λόγο. Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας; Τα δεδομένα σας δεν δίδονται σε κανέναν απολύτως τρίτο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πιθανότητα εισαγγελικής παραγγελίας παράδοσης τέτοιων δεδομένων από το Διαχειριστή για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δικαστικής έρευνας. Από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα; Τα δεδομένα σας προέρχονται από την φόρμα εγγραφής την οποία συμπληρώσατε για να είστε μέλη του The Internet World, ενώ οι διευθύνσεις IP προέρχονται από τις δημοσιεύσεις σας. Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας; Οι πληροφορίες καταγράφονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του The Internet World. Η βάση αυτή τηρείται σε τοποθεσία που γνωρίζει μόνο ο εκάστοτε παρόχος (Hosting Provider) για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με όλες τις επιταγές κρυπτογράφησης κατά GDPR. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς; Σύμφωνα με το GDPR, δεν έχουμε νομική υποχρέωση να έχουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων του The Internet World βάσει του GDPR είναι ο εκάστοτε διαχειριστής και ιδιοκτήτης του φόρουμ. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας; Αποκλειστικά και μόνο όσοι ανήκουν στην Ομάδα Διαχείρισης και Συντονισμού, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με μόνο σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του φόρουμ. Ποια είναι η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων; Το The Internet World συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του, ως διαδικτυακή πλατφόρμα συζήτησης εξειδικευμένων θεμάτων. Για κάποια στοιχεία, όπως η διεύθυνση IP σε κάθε δημοσίευση, η βάση για τη συλλογή και τη διατήρηση των στοιχείων είναι η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς; Αν θέλετε να δείτε τα βασικά στοιχεία μέλους που έχουμε για εσάς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να ζητήσετε να σας παρέχουμε όποιες άλλες πληροφορίες έχουμε καταγεγραμμένες για εσάς. Είναι υποχρέωσή μας να σας παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα σε έναν μήνα. Συλλέγει το The Internet World «ειδικά» στοιχεία; Το GDPR αναφέρεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως «ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων». Δεν κρατάμε αρχεία από οποιοδήποτε είδος ειδικών στοιχείων. Αν θέλετε να αλλάξετε οτιδήποτε στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας να τροποποιήσετε το προφίλ σας. Πως μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, τον περιορισμό ή τη διόρθωση των δεδομένων σας; Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των στοιχείων σας. Μπορείτε να φροντίζετε να είναι ανανεωμένα τα στοιχεία μέλους τα οποία παρέχετε κατά τη δική σας βούληση. Δεν μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμα και αν την αλλάξετε μετά την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου, μέσω μηνύματος που θα λάβετε στη νέα διεύθυνση. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δώσετε την πιστοποιημένη ημερομηνία γέννησής σας. Μπορείτε να επιλέξτε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις. Το The Internet World δεν στέλνει ενημερώσεις για λογαριασμό τρίτων, με εξαίρεση σε περιπτώσεις ανάγκης. Δεν μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δημοσιεύσεών σας, καθώς κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη συνέχεια των συζητήσεων στις οποίες έχετε λάβει μέρος. Δεν μπορείτε να ζητήσετε τη μη καταγραφή ή διαγραφή των καταγεγραμμένων διευθύνσεων IP σας καθώς η καταγραφή τους είναι νομική μας υποχρέωση. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας και για ποια αιτία; Τα στοιχεία τα οποία μας παρέχετε, διατηρούνται επ’ αόριστον. Μοναδική περίπτωση, αποτελεί η αίτηση σας για διαγραφή του λογαριασμού σας. Σε τέτοια περίπτωση, οι δημοσιεύσεις σας παραμένουν αλλά στη θέση του αποστολέα, αναγράφεται «Επισκέπτης». Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη, και τέτοιες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με αποστολέα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του λογαριασμού του οποίου ζητείται η διαγραφή. Δικαιώματα χρηστών στα πλαίσια του GDPR; Το The Internet World τηρώντας τους κανόνες του νέου κανονιστικού πλαισίου του GDPR δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα και για όλους τους χρήστες στα παρακάτω Δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητα των δεδομένων (review and download personal data) Κατόπιν επιβεβαιωμένου αιτήματος, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει ο κανονισμός GDPR ο χρήστης μπορεί να λάβει όλα τα δεδομένα του Αλλαγή δεδομένων (data altering - changing) ανά πάσα στιγμή και μέσα από το προφίλ ή από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του ή να ζητήσει κάποια αλλαγή τους Αναίρεση δικαιώματος χρήσης των δεδομένων (remove consent) Κατόπιν αιτήματος μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσα από το προφίλ του ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων του ή να αλλάξει τον τρόπο χρήστης πχ. Τον τρόπο χρήσης του email στο αν θα δέχεται ή όχι newsletter Διαγραφή δεδομένων - λογαριασμού (data deletion - right to be forgotten) Κατόπιν αιτήματος προς το The Internet World μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του. Για την διαγραφή των cookies και την αναίρεση συγκατάθεσης που έχει δώσει ο χρήστης μέσω αυτών, μπορεί να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser του. Backup δεδομένων; Για λόγους backup, failover και disaster recovery και μόνο (αποθήκευσης, ανάκτησης σε περίπτωση απρόσμενης καταστροφής και αυξημένης ασφάλειας των δεδομένων), τα δεδομένα μεταφέρονται και διατηρούνται και σε ένα άλλο διακομιστή αποθήκευσης δεδομένων. Τα δεδομένα backup διατηρούνται για 30 ήμερες, και κατόπιν διαγράφονται. Τα δεδομένα τρίτων παρόχων διαφήμισης διατηρούνται στην υποδομή του εκάστοτε παρόχου όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Ασφάλεια δεδομένων; Το The Internet World σε συνεργασία με τον πάροχο (Hosting Provider) , έχει δώσει έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας της ιστοσελίδας και των δεδομένων που αυτή τηρεί, όπως και για την αποτροπή κακόβουλων επιθέσεων και λογισμικού. Συγκεκριμένα - Έχει εφαρμοστεί κρυπτογράφηση των δεδομένων μιας κατεύθυνσης (όπου αυτό είναι εφικτό) - Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι κρυπτογραφημένοι - Όλες οι επικοινωνίες με την ιστοσελίδα γίνονται κρυπτογραφημένα από ενδιάμεσους μέσω πρωτοκόλλου SSL - Η πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα γίνεται μόνο από τον τεχνικό διαχειριστή (admin) του συστήματος και πάντα μόνο μέσα από κρυπτογραφημένη σύνδεση πρωτοκόλλου SSH. - Το λειτουργικό σύστημα και όλη η υποδομή του The Internet World έχει προσφάτως ανανεωθεί σε τελευταία έκδοση λογισμικού του λειτουργικού της συστήματος, μαζί με όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των επιμέρους λογισμικών που χρησιμοποιούνται - Σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, γίνονται αυτοματοποιημένοι και manual έλεγχοι έλεγχοι ακεραιότητας και ασφάλειας στα αρχεία και στην κατάσταση του συστήματος Διαφημίσεις; Το The Internet World εμφανίζει στους χρήστες του διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών Google DFP, Google Adsense και άλλους παρόχους διαδικτυακής διαφήμισης που αναφέρονται παρακάτω. Όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην πρώτη περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα είναι ανώνυμες (non personalised ads serving), εκτός και αν οι χρήστες δώσουν την συγκατάθεση τους για την εμφάνιση στοχευμένων και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να καταγραφεί από τον εκάστοτε πάροχο διαφήμισης και άλλη πληροφορία του χρήστη όπως η IP του, cookies ή τυχόν προσωπικοί αναγνωριστές του (user identifiers). Οποιαδήποτε χρήση ή αποστολή cookies από τους παρόχους διαφήμισης γίνεται για την βελτίωση της εμφάνισης και της απόδοσης της εκάστοτε διαφήμισης. Google Analytics; Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου της Google Inc. ("Google"). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα "Cookies", δηλαδή κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Cookie σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες αυτής, μεταφέρονται κατά κανόνα σε Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP, έτσι ώστε η Google να προχωρά προηγουμένως σε σύντμηση των διευθύνσεων IP των χρηστών που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε Server της Google στις ΗΠΑ και υφίσταται εκεί σύντμηση. Η Google θα χρησιμοποιήσει κατ΄ εντολή του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες, προκειμένου να συντάξει και να αποδώσει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και επιπλέον σχετικά με τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και την χρήση του Ίντερνετ. Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics από τον Browser σας δεν εμπλέκεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies μέσω κατάλληλης ρύθμισης του Browser σας. Σας εφιστούμε παρόλα αυτά την προσοχή, ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα μπορείτε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε όλες συνολικά τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας σε όλο τους το εύρος. Μπορείτε περαιτέρω να εμποδίσετε την συλλογή των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση του Cookie και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, εφόσον «κατεβάσετε» και εγκαταστήσετε το Browser-Plugin που διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του εν λόγω Plugin-Browser στον εκάστοτε Browser και στον εκάστοτε υπολογιστή είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπεται να απενεργοποιηθεί ή να διαγραφεί μετά την εγκατάσταση, προκειμένου να διατηρηθεί περαιτέρω η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Google Analytics. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, εφόσον συνδεθείτε με το ακόλουθο Link . Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθεί ένα Opt-Out-Cookie στον υπολογιστή σας, που θα εμποδίσει την μελλοντική συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να προσαρμόσουμε τη διαδικτυακή μας διαφήμιση στα ενδιαφέροντά των χρηστών, η ιστοσελίδα μας κάνει χρήση της υπηρεσίας Remarketing της Google Analytics. Οι διαφημίσεις μας εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μέσω τρίτων παρόχων συμπεριλαμβανομένης της Google. Εμείς, καθώς και οι τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούμε Erstanbieter-Cookies(π.χ. Cookies της Google Analytics) σε συνδυασμό με Cookies τρίτων παρόχων (π.χ. DoubleClick-Cookies), προκειμένου να είναι εφικτό να οργανώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αναφορές της Google Analytics για παροχή προσφορών επί τη βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, που έχουμε αποκτήσει από τις διαφημίσεις της Google, που είναι προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα επισκεψιμότητας από τρίτους παρόχους (π.χ. ηλικία, φύλο, ενδιαφέροντα) στην υπηρεσία GoogleAnalytics για σκοπούς μάρκετινγκ και για διαρκή βελτίωση των προσφορών μας. Επικοινωνία μαζί μας; Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail) σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] , [email protected] ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας Σχετικοί Σύνδεσμοι : Ελληνικό δίκαιο Ν. 2472/97 , Ν.3471/2006 Ευρωπαικό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων European Commission - Ευρωπαική Επιτροπή General Data Protection Regulation (GDPR) English - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Ελληνικά Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Πολιτική Απορρήτου Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων (Ισχύουσα Ελληνική/Ευρωπαϊκή/Διεθνή Νομοθεσία) Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του The Internet World υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο ελληνικό, ευρωπαικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το The Internet World διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύων σχετικό νομικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες / χρήστες του The Internet World καλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη σελίδα αυτή καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης του The Internet World δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Συλλογή και Χρήση Δεδομένων Το The Internet World προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν την εγγραφή του επισκέπτη των ιστοσελίδων του με λογαριασμό ή την καταχώρηση προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών του το The Internet World συλλέγει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: εικονικό όνομα («ψευδώνυμο»), κωδικό πρόσβασης («password») και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το The Internet World στους χρήστες του, την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, την επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει το The Internet World, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του The Internet World. Το The Internet World δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / επισκέπτες του (όπως κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία βίντεο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο). Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων των ίδιων των χρηστών / επισκεπτών, αλλά και τρίτων προσώπων, όπως για παράδειγμα ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κωδικοί κ.α. Εάν το The Internet World λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις δημοσιεύσεις των χρηστών / επισκεπτών που θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών δημοσιεύσεων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Για τη συμμετοχή των χρηστών / επισκεπτών σε δημοσκόπηση (ψηφοφορία) που διενεργείται είτε από το The Internet World, είτε από τους ίδιους τους χρήστες / επισκέπτες του, δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του The Internet World, που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες είναι αδύνατο να ελεγχθούν από το The Internet World. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες / επισκέπτες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το The Internet World δεν φέρει καμία ευθύνη. Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας, το The Internet World δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες του με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων χρήσης και της πολιτικής του περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων,, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους, εκτός και αν ο συντάκτης του συναινεί. Διεύθυνση IP Κατά την χρήση των υπηρεσιών του The Internet World, οι διακομιστές του (servers) καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει ο περιηγητής («Web Browser») των χρηστών / επισκεπτών του κατά την επίσκεψη σε κάθε ιστοσελίδα του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο καταγραφής (log files) περιλαμβάνουν κατά κανόνα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του περιηγητή, τον τύπου του λειτουργικού συστήματος, την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και ενδεχομένως ένα ή περισσότερα cookies που προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για ανάλυση, έρευνα, εξέταση οικονομικών θεμάτων και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, που αφορούν την επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του The Internet World. H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο υπολογιστής / ψηφιακή συσκευή του μέλους / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του The Internet World. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των διακομιστών του The Internet World και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στις σελίδες του The Internet World δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί - τηρουμένης της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας - από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές. Cookies Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Βασικά/Αναγκαία Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies. Προτιμήσεις Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε Στατιστικά Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Εμπορικής προώθησης Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. Αταξινόμητα Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies. Το The Internet World χρησιμοποιεί την τεχνολογία «cookies» - μικρά αρχεία που περιέχουν μία συμβολοσειρά χαρακτήρων - για την αποθήκευση των επιλογών και των προτιμήσεων των χρηστών / επισκεπτών του, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει σε αυτούς. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή / ψηφιακή συσκευή των χρηστών / επισκεπτών του The Internet World και προσδιορίζουν αποκλειστικά τον περιηγητή («Web Browser») που αυτοί χρησιμοποιούν. Πιο αναλυτικά, το The Internet World χρησιμοποιεί cookies και παρόμοια τεχνολογία με τους παρακάτω τρόπους: Για την αυθεντικοποίηση των μελών του και την πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών του που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. για την εύκολη και ασφαλή είσοδο στο forum και σε άλλες ενότητες κ.α.). Για την αναγνώριση ή/και τη διατήρηση περιεχομένου που εισάγουν τα μέλη και οι επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (π.χ. δημοσίευση μηνυμάτων, απάντηση σε μηνύματα κ.α.). Για την την ασφάλεια των μελών του, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό που διατηρούν στο The Internet World. Για την αποθήκευση επιλογών των μελών και των επισκεπτών του σχετικά με την παρουσίαση ή και τη μορφή των υπηρεσιών του (π.χ. cookies που αφορούν στην επιλογή ανάμεσα σε web ή mobile site κ.α.). Για την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα βίντεο που έχει συμπεριληφθεί στις ειδησεογραφικές, καθώς και σε άλλες σελίδες (παρουσιάσεις, κάλυψη τεχνολογικών γεγονότων) του The Internet World. Για την χρήση διαφόρων πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter και οι οποίες αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών τους. Όλα τα παραπάνω cookies είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο The Internet World και την παροχή των υπηρεσιών του. Οι περισσότεροι περιηγητές («Web Browsers») έχουν ρυθμιστεί αρχικά ώστε να αποδέχονται τα cookies. Οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του περιηγητή τους ώστε είτε να απορρίπτουν όλα τα cookies, είτε να τους ενημερώνουν / προειδοποιούν όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες από τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του The Internet World ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά. Το The Internet World χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση των υπηρεσιών του αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει το Google Analytics. Αυτό γίνεται ώστε να γίνει κατανοητό πως αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες και τα μέλη του The Internet World με τις σελίδες του, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Εφόσον είναι επιθυμητό μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. Το The Internet World επιτρέπει σε διακομιστές διαφημίσεων τρίτων να εμφανίζουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες του, ώστε να συνεχίζει να βελτιώνει το περιεχόμενό του και να συνεχίσει να το προσφέρει εντελώς δωρεάν σε όλους. Αν και το The Internet World δεν κοινοποιεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε τρίτους, οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies ή/και web beacons, ανεξάρτητα από το The Internet World, για τη συλλογή διαφόρων πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζουν αποκλειστικά το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του. Οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτων ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που συλλέγουν σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτόν αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε επισκέπτη. Η χρήση των cookies και web beacons άλλων εταιρειών υπόκειται στη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όχι σε αυτή του The Internet World. Εφόσον οι χρήστες / επισκέπτες του The Internet World δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies από τρίτους θα πρέπει είτε να προσαρμόσουν κατάλληλα το φίλτρο cookies του περιηγητή τους («Web Browser»), είτε να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των διακομιστών διαφημίσεων (ad-servers) τρίτων και να ακολουθήσουν τη διαδικασία απόρριψης των cookies. Κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει το The Internet World. Πιο συγκεκριμένα, για την εμφάνιση διαφημίσεων τρίτων στο The Internet World, χρησιμοποιούνται προϊόντα της Google, όπως το Google AdSense και το DoubleClick for Publisher. Μπορείτε να μάθετε πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών της, ώστε να γνωρίζετε πως αυτή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς επίσης και να ελέγξετε τις πληροφορίες που αποστέλλονται στην Google. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την χρήση τους στο διαδίκτυο Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Ειδικότερα, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 ορίζει ότι η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής ή χρήστης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει». Αυτό το σύστημα είναι γνωστό και ως «opt-in», σε αντιδιαστολή με το σύστημα «opt-out» που ίσχυε πριν από την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και επέτρεπε την εγκατάσταση των «cookies» χωρίς τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει προηγουμένως ενημερωθεί και δεν έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πάροχος μιας υπηρεσίας διαδικτύου (π.χ. ένα on-line κατάστημα) ή κάποιος τρίτος (π.χ. διαφημιστικό δίκτυο που προωθεί προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας ενός on-line καταστήματος) μπορεί να εγκαταστήσει ένα «cookie» μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από προηγούμενη κατάλληλη ενημέρωσή του. πηγή: Η χρήση cookies στο διαδίκτυο Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη Ως εξαίρεση στη γενική υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης, η παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ορίζει την περίπτωση εγκατάστασης «cookies» που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Η Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 στην Γνώμη 4/2012 διευκρίνισε ειδικότερα τις κατηγορίες των «cookies» που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση: «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια «cookies» είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών. «Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου). «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. «Cookies» με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης. «Cookies» που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. «Cookies» που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα). «Cookies» που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in). πηγή: Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) Η περίπτωση αυτή των «cookies» επίσης δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, ακόμα και όταν αφορά αποκλειστικά την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή εξέτασε τη χρήση «cookies» από το διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για έκδοση στατιστικών, στη γνωμοδότηση 7/2011. Έκρινε, ειδικότερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία της 2009/136/EK, η χρήση της υπηρεσίας Google Analytics μπορεί να γίνει μόνο μετά από συγκατάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και τους χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και τονίζει την ανάγκη ένταξής τους στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης κατά την επόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. πηγή: «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing) δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006 και επομένως επιτρέπονται μόνο εφόσον έχει ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μετά από κατάλληλη ενημέρωση. Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies). Ιδίως για τη δεύτερη περίπτωση, τονίζεται ότι η συγκατάθεση απαιτείται ακόμα και για «cookies» που είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη. πηγή:«Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη; Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί καταρχάς να δίδεται μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου υπηρεσίας του διαδικτύου με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα). Η αποδοχή των «cookies» μπορεί να γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας. Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στο ν. 3471/2006, «η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής». Προσοχή! Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον ζητείται η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη για κάθε «cookie», ενώ δεν νοείται ως συγκατάθεση η εκ των προτέρων αποδοχή της λήψης «cookies» μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή. Για παράδειγμα οι φυλλομετρητές ιστού ή άλλες εφαρμογές, οι οποίες εξ ορισμού απορρίπτουν «cookies» τρίτων και απαιτούν ενεργό επιλογή εκ μέρους των χρηστών προκειμένου αυτοί να αποδεχτούν τόσο την τοποθέτηση όσο και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε «cookies» από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, μπορούν να παρέχουν έγκυρη και αποτελεσματική συγκατάθεση. Αντίθετα, εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτά όλα τα «cookies» και απαιτείται ενέργεια εκ μέρους του χρήστη για την απενεργοποίηση τους, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την συγκατάθεση που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο. Οι απαιτήσεις του άρθρου επίσης δεν ικανοποιούνται από ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που επιτρέπουν την εκ των προτέρων απόρριψη των «cookies» από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (π.χ. μέσω «μαύρων» λιστών που προκαθορίζονται από τον συνδρομητή ή χρήστη) ή παρόμοιους μηχανισμούς που, αν και παρέχουν στο συνδρομητή ή χρήστη περισσότερες επιλογές, δεν υποστηρίζουν την προηγούμενη συγκατάθεσή του για την λήψη «cookies» από παρόχους που δεν έχει αποκλείσει. Ο συνδρομητής ή χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την δήλωσε. πηγή: Πώς λαμβάνεται νόμιμα η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη; Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση των plugins του Facebook (κουμπί Like) Στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν plugins του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Facebook ή το κουμπί "Like" στη ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποκτήσετε μια επισκόπηση των plugins του Facebook κάνοντας κλικ εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook θα δημιουργηθεί μέσω της χρήσης αυτών των προσθηκών όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Μέσα από αυτό, το Facebook θα λάβει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί η ιστοσελίδα μας μέσω της διεύθυνσης IP. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Όπως" ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας στο προφίλ σας στο Facebook. Έτσι, το Facebook μπορεί να διαθέσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό σας χρήστη. Λάβετε υπόψη ότι εμείς, ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταφέρονται και δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου του Facebook στο https://www.facebook.com/policy.php. Εάν δεν θέλετε το Facebook να διαθέσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στο προφίλ σας στο Facebook, θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση του Google +1 Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών: Χρησιμοποιώντας το κουμπί Google +1 οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιευθούν σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυτής της εφαρμογής, εσείς και οι άλλοι χρήστες ενδέχεται να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με το πότε και με ποιο είδος πληροφορίας έχετε πρόσβαση μέσω του +1. Το +1 σας, μαζί με το όνομα και την εικόνα του προφίλ σας, ενδέχεται να εμφανίζονται ως χαρακτηριστικά ή συνδέσμους στις υπηρεσίες Google, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης, το προφίλ σας Google ή σε άλλα μέρη σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.Η Google συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας +1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της για εσάς και άλλους.Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google +1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ Google, προσβάσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο πρέπει τουλάχιστον να περιέχει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που ίσως έχετε χρησιμοποιήσει για να μοιραστεί περιεχόμενο μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google μπορεί να προβληθεί από χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Χρήση δεδομένων που συλλέγονται: Εκτός από τους προαναφερόμενους σκοπούς, οι πληροφορίες που παρέχετε μπορείτε να χρησιμοποιείτε σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google. Η Google ενδέχεται να δημοσιεύει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες +1 των χρηστών ή μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα δεδομένα σε χρήστες ή συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή συνδεδεμένους ιστότοπους. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση του Twitter Οι σελίδες μας περιλαμβάνουν επίσης plugins για την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά τα πρόσθετα παρέχονται από το Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και την επιλογή "retweet", οι ιστότοποι και τα περιεχόμενα που βλέπετε θα συνδεθούν με το προφίλ σας στο Twitter και θα γίνουν ορατά σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται επίσης στο Twitter. Λάβετε υπόψη ότι εμείς, ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία γνώση σχετικά με το περιεχόμενο ή τη χρήση των μεταφερθέντων δεδομένων από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων Twitter στο http://twitter.com/privacy. Οι προτιμήσεις σας για την προστασία δεδομένων με το Twitter μπορούν να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στη διεύθυνση http://twitter.com/account/settings. Πολιτική απορρήτου δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Google AdSense Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Goodle AdSense, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. ("Google") για να συμπεριλάβει διαφημίσεις. Το Google AdSense χρησιμοποιεί λεγόμενα "cookies". Αυτά είναι ουσιαστικά μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επίσκεψής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης διαύλους ιστού, οι οποίοι είναι βασικά αόρατοι γραφικά. Αυτοί οι διαδικτυακοί φάρους βοηθούν στη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η διαδικτυακή κυκλοφορία σε αυτή τη σελίδα. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τη διανομή διαφημίσεων συλλέγονται μέσω της χρήσης τέτοιων cookies και web beacons (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και μεταφέρονται αυτόματα στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αποθηκεύονται. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό της Google ή των υπεργολάβων της. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που συλλέγει. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, εάν το επιθυμείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τις προαναφερθείσες πολιτικές απορρήτου και το γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας σε αυτήν την ιστοσελίδα θα συλλέγονται, αξιολογούνται και αποθηκεύονται από την Google. Πολιτική απορρήτου δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Google Analytics Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί λεγόμενα "cookies". Αυτά είναι ουσιαστικά μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών των cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταφέρονται αυτόματα στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αποθηκεύονται. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τον κάτοχο της και για άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, εφόσον το απαιτεί ο νόμος, ή αν αυτά τα τρίτα μέρη εργάζονται για λογαριασμό της Google. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που συλλέγει. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, εάν το επιθυμείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη δημιουργία cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), καθώς και τη μεταφορά αυτών των δεδομένων στην Google, μεταφορτώντας και κάνοντας εγκατάσταση το plugin του προγράμματος περιήγησης όπως παρακάτω: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Πηγές: eRecht24, Όροι και πολιτικές του Facebook, Google+ Buttons Policy, Twitter Privacy Policy, Google Adsense Πολιτική Απορρήτου, ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS Αποκάλυψη πληροφοριών προς τρίτους Το The Internet World δεν γνωστοποιεί, δεν πουλάει και δεν εκμισθώνει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του σε τρίτους. Ωστόσο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών του. Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, για θέματα ασφαλείας, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή για την παραβίαση ασφάλειας του The Internet World, των χρηστών του ή του δημοσίου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σύνδεσμοι προς τρίτους (Links) Το The Internet World περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το The Internet World για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. Αναθεώρηση, ενημέρωση ή διαγραφή προσωπικών πληροφοριών Οι χρήστες του The Internet World έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες (κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, περιοχή μόνιμης κατοικίας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική ιστοσελίδα και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους»), που έχουν καταχωρήσει σε αυτό. Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε δεν θα είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το The Internet World. Τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων (forums) από τους χρήστες / μέλη του The Internet World, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του The Internet World, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, της οποίας όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο The Internet World και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση. Εφόσον είναι επιθυμητή η διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στο λογαριασμό ενός χρήστη (κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους» που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να καταχωρήσουν) τότε είναι δυνατή η «αδρανοποίηση» του «λογαριασμού» μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον ίδιο τον χρήστη προς τους διαχειριστές μέσω της φόρμας επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας. Οι χρήστες του The Internet World που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας του The Internet World, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η ηλεκτρονική τους ταυτότητα. Η αδρανοποίηση μπορεί να γίνει , εφόσον η τελευταία τους δημοσίευση έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν και εφόσον οι χρήστες δεν έχουν παραβεί τους όρους χρήσης και λειτουργίας του The Internet World. Αιτήματα για αδρανοποίηση λογαριασμού γίνονται αποδεκτά 30 ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας από τον χρήστη στις σελίδες του The Internet World και εφόσον ο ίδιος δεν έχει παραβεί τους όρους χρήσης και λειτουργίας του The Internet World. Η διαδικασία της αδρανοποίησης μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων χωρίς την γραπτή και ρητή άδεια τους. Τέτοια δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κωδικοί κ.λπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συγκεκριμένου θέματος ή μηνύματος και ενδεχομένως την απαγόρευση πρόσβασης (BAN) στο Site/Forum για τον συγκεκριμένο χρήστη. Η Διαχειριστική και Συντονιστική Ομάδα εφαρμόζει πολιτική Μηδενικής Ανοχής για την παραβίαση του κανόνα αυτού. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του The Internet World, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διαχειριστικής και Συντονιστικής Ομάδας της ιστοσελίδας του The Internet World και του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας του The Internet World από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του The Internet World καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. The Internet World - https://www.theinternetworld.org Copyright © 2006 - 2019 All Rights Reserved
Save settings
Cookies settings